عملکرد و پيش بيني بهره برداري نيروگاهها

پيش بيني نيروگاه هايي در دست بهره برداري در سال آينده

رديف مالكيت نام نيروگاه نوع نيروگاه برق منطقه اي ۱۳۹۰
بهار تابستان پاييز زمستان
۱ وزارت نيرو اردبيل چرخه تركيبي آذربايجان        
۲ جهرم فارس        
۳ سلطانيه زنجان     ۱۶۲  
۴ سنندج غرب   ۱۶۰ ۱۶۰  
۵  آبادان خوزستان   ۱۶۰    
۶  دماوند تهران     ۳۲۰  
۷  شيروان خراسان        
۸ اروميه آذربايجان        
۹ ايرانشهر  سيستان و بلوچستان        
۱۰ سربندر - ما هشهر  خوزستان        
۱۱ شاهرود سمنان   ۱۶۲ ۱۶۲  
۱۲ زاگرس غرب       ۱۶۲
۱۳ هرمزگان هرمزگان         
۱۴ پرند  تهران        
۱۵ خليج فارس  هرمزگان        
۱۶ توسعه رامين بخاري خوزستان        
۱۷ توسعه بندرعباس هرمزگان        
۱۸ توسعه شازند باختر        
۱۹ توسعه  بيستون  غرب        
۲۰ نيروگاه زغال سوز طبس يزد        
۲۱ اتمي بوشهر اتمي فارس     ۵۰۰ ۵۰۰
۲۲ B.O.T  فارس   چرخه تركيبي فارس ۳۲۴ ۳۲۴ ۳۲۴  
۲۳ پره سر گيلان ۱۶۲ ۱۶۲ ۱۶۲ ۱۶۲
۲۴ هريس گيلان        
۲۵ B.O.O غرب مازندران چرخه تركيبي مازندران        
۲۷ اصفهان۲  (زواره) اصفهان     ۱۶۲ ۱۶۲
۲۸ پاسارگاد قشم هرمزگان        
۲۹ خرم آباد   باختر        
۳۰ خرمشهر خوزستان        
۳۱ زنجان ۴ زنجان        
۳۲ سيرجان    كرمان        
۳۳ دالاهو(کرمانشاه) کرمانشاه        
۳۴ كهنوج   كرمان        
۳۵ گناوه    فارس ۱۶۲ ۱۶۲    
۳۶ رودشور ۲ تهران        
۳۷ يزد۱  (ايساتيس) يزد        
۳۸ توليد پراکنده و توليد همزمان برق و حرارت مناطق مختلف ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
۳۹    وزارت نيرو   (طرح هاي ويژه) اسلا م آباد غرب گازي كوچك غرب   ۲۵ ۲۵  
۴۰ خارك فارس        
۴۱ نيروگاه هاي بادي بادي مناطق مختلف        
۴۲ ۳۰  بلوك چرخه ترکيبي ۱ چرخه تركيبي مناطق مختلف        
۴۳ ۳۰  بلوك چرخه ترکيبي ۲ مناطق مختلف        
۴۴ وزارت نيرو گتوند برق آبي خوزستان        
۴۵ كارون ۴ اصفهان       ۲۵۰
۴۶ سياه بيشه مازندران ۵۰۰      
۴۷ سيمره غرب        
۴۸ داريان غرب        
۴۹ رودبار لرستان باختر        
۵۰ سردشت غرب        
۵۱ نيروگاه هاي آبي کوچک ،متوسط و جرياني مناطق مختلف       ۳
۵۲ تجديد پذير تجديد پذير مناطق مختلف     ۳۲  
جمع وزارت نيرو ۵۰۰ ۵۰۷ ۱۳۶۱ ۹۱۵
جمع بخش خصوصي ۷۴۸ ۷۴۸ ۷۴۸ ۴۲۴
جمع کل کشور ۱۲۴۸ ۱۲۵۵ ۲۱۰۹ ۱۳۳۹
جمع تجمي کل کشور ۵۹۵۱ ۴۷۰۳ ۳۴۴۸ ۱۳۳۹

مآخذ : شركت مديريت شبكه برق ايران، شركت توسعه برق ايران و شركت توسعه ي منابع آب و نيروي ايران

گردآوري و تنظيم : معاون اطلاع رساني و آمار-دفتر فناوري اطلاعات و آمار- معاونت منابع انساني و تحقيقات

تاريخ بروز رساني : آذرماه ۱۳۹۰
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵