شاخص ها و آيين نامه هاي آماري

سبد هزينه‌ي خانوار

درصد هزينه هاي خالص خوراکي و غير خوراکي سالانه يک خانوار شهري بر حسب اقلام عمده
شرح 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392
هزينه هاي خوراکي و دخاني 25.39 25.96 25.64 24.06 22.57 22.39 22.67 22.69 23.01 24.7 27.1 26.7
پوشاک و کفش 6.57 6.14 6.09 5.98 5.84 5.52 5.35 5.05 4.79 4.2 4.5 4.6
اجاره بها و ساير هزينه هاي مسکوني 28.67 28.04 25.84 24.99 27.10 28.67 31.26 29.35 30.21 28.8 30.2 30.3
برق 1.19 1.22 1.13 1.03 0.91 0.87 0.76 0.71 0.78 1.45 1.25 1.1
آب و فاضلاب 0.95 0.96 0.89 0.83 0.64 0.65 0.55 0.53 0.56 0.9 0.7 0.6
سوخت 1.39 1.47 1.26 1.04 0.84 0.83 0.68 0.63 1.02 2.3 1.4 1.2
لوازم / اثاثه / ملزومات و خدمات خانوار 5.79 5.57 5.61 5.60 5.64 5.13 4.61 5.07 4.46 4.0 3.9 4.4
بهداشت و درمان 7.35 6.75 7.34 8.10 7.94 8.35 8.34 8.62 9.24 8.7 8.6 9.2
حمل و نقل 8.46 8.94 10.58 11.77 11.15 10.05 9.31 9.29 9.22 8.9 7.8 7.7
ارتباطات 2.76 2.99 3.27 3.60 4.18 4.60 4.20 3.81 3.34 3.5 3.0 2.8
تفريحات / سرگرمي ها و خدمات فرهنگي 3.37 3.24 3.73 3.70 3.63 3.39 3.35 3.44 3.68 3.2 3.0 3
کالاها و خدمات متفرقه خانوار 8.10 8.72 8.62 9.33 9.56 9.54 8.92 10.81 9.71 9.3 8.4 8.4
ماخذ : سالنامه آماري کشور
مآخذ : وزارت نيرو - شركت توانير - معاونت منابع انساني و تحقيقات- دفتر فن آوري اطلاعات و آمار - معاون آمار و اطلاع رساني
تاريخ بروز رساني : اردیبهشت ماه ۱۳95
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵