شاخص ها و آيين نامه هاي آماري

مقايسه‌ي شاخص هاي صنعت برق در سال هاي متمادي

برخي از نماگرهاي مهم صنعت برق
صفحه بعد >>
سال تعداد جمعيت (ميليون نفر) توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (GDP ) به قيمت هاي ثابت 1383(میلیارد ریال ) قدرت نامي به يك نفر شاغل (كيلووات) توليد به يك نفرشاغل (هزاركيلووات ساعت) تعدادمشتركين به يك نفرشاغل (مشترك) متوسط مصرف هر مشترک خانگی (كيلووات ساعت) ظرفيت ترانسفورماتورهاي انتقال وفوق توزيع به يك نفرشاغل (كيلوولت آمپر) طول خطوط انتقال وفوق توزيع به يك نفر شاغل (مترمدار)
۱۳۴۶ 26.5 464519 130 256 111 775 174 139
۱۳۴۷ 27.2 530386 110 266 110 826 292 211
۱۳۴۸ 27.9 612127 120 291 107 759 391 270
۱۳۴۹ 28.7 679713 102 311 101 742 375 329
۱۳۵۰ 29.5 777123 128 351 97 823 369 348
۱۳۵۱ 30.3 893036 116 380 92 924 443 309
۱۳۵۲ 31.1 975536 138 462 94 942 485 344
۱۳۵۳ 31.9 1060039 131 454 87 945 447 325
۱۳۵۴ 32.8 104238 132 488 92 1041 471 328
۱۳۵۵ 33.7 1238379 131 505 99 1152 471 334
۱۳۵۶ 35.0 1192312 185 524 103 1268 536 398
۱۳۵۷ 36.4 1039932 219 542 106 1343 576 423
متوسط رشد سالانه ۵۷ به ۴۶ درصد 2.9 7.6 4.9 7.1 -0.4 5.1 11.5 10.7
۱۳۵۸ 37.8 941703 207 508 100 1466 560 381
۱۳۵۹ 39.3 722813 258 532 116 1504 628 418
۱۳۶۰ 40.8 686902 271 594 132 1387 696 464
۱۳۶۱ 42.4 843208 260 665 141 1556 731 482
۱۳۶۲ 44.1 925031 245 684 138 1709 709 498
۱۳۶۳ 45.8 855036 217 649 127 1781 659 462
۱۳۶۴ 47.6 870351 217 645 128 1830 706 480
۱۳۶۵ 49.4 785295 229 686 136 1884 790 523
۱۳۶۶ 50.7 786922 235 751 145 1975 843 548
۱۳۶۷ 51.9 745357 232 742 150 1870 861 575
متوسط رشد سالانه ۶۷ به ۵۷ درصد 3.6 -3.3 0.6 3.2 3.5 3.4 4.1 3.1
۱۳۶۸ 53.2 789133 238 802 154 1989 893 596
۱۳۶۹ 54.5 899956 231 856 150 2117 908 597
۱۳۷۰ 55.8 1010601 222 895 151 2237 899 603
۱۳۷۱ 56.7 1041570 236 925 152 2208 910 622
۱۳۷۲ 57.5 1055690 293 1147 178 2355 1084 736
۱۳۷۳ 58.3 1045963 347 1310 199 2265 1197 816
متوسط رشد سالانه ۷۳ به ۶۷ درصد 2.0 5.8 6.9 9.9 4.9 3.2 5.6 6.0
۱۳۷۴ 59.2 1074044 385 1405 216 2246 1329 908
۱۳۷۵ 60.0 1131946 409 1565 234 2298 1428 1000
۱۳۷۶ 60.9 1141305 432 1714 252 2330 1521 1071
۱۳۷۷ 61.8 1166376 469 1876 271 2414 1675 1180
۱۳۷۸ 62.7 1186177 485 2064 286 2380 1805 1272
متوسط رشد سالانه ۷۸ به ۷۳ درصد 1.5 2.5 6.9 9.5 7.5 1.0 8.6 9.3
۱۳۷۹ 63.7 1253472 511 2250 303 2392 1921 1363
۱۳۸۰ 64.5 1279193 547 2424 319 2404 2024 1442
۱۳۸۱ 65.5 1383116 584 2578 327 2431 2166 1473
۱۳۸۲ 66.5 1499528 695 2816 344 2524 2300 1612
۱۳۸۳ 67.5 1569066 738 3222 372 2581 2531 1779
متوسط رشد سالانه ۸۳ به ۷۸ درصد 1.5 6.4 8.7 9.3 5.4 1.6 7.0 6.9
۱۳۸۴ 67.9 1668186 843 3662 404 2690 2834 1912
۱۳۸۵ 70 1769426 950 4053 433 2830 3071 1976
1386 70.8 1906447 1062 4383 463 2873 3324 2128
1387 71.7 1918681 1181 4780 504 2843 3736 2267
1388 72.6 1942990 1078 4456 551 2803 4034 2483
1389 73.6 2068912 1465 5578 615 2894 4584 2705
متوسط رشد سالانه 89 به 83 درصد 1.5 4.7 12.1 9.6 8.7 1.9 10.4 7.2
1390 75.3 2157934 1319 4855 549 2556 4029 2322
1391 76.5 2011554 1463 5396 610 2614 4435 2500
1392 77.4 1972852 1494 5573 644 2610 4613 2532
1393 78.3 2031596 1583 5941 686 2765 4903 2614

مآخذ : وزارت نيرو - شركت توانير - معاونت منابع انساني و تحقيقات- دفتر فن آوري اطلاعات و آمار - معاون آمار و اطلاع رساني
تاريخ بروز رساني :اردیبهشت ماه ۱۳95
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵