شاخص ها و آيين نامه هاي آماري

مقايسه‌ي شاخص هاي صنعت برق در سال هاي متمادي

برخي از نماگرهاي مهم صنعت برق
<< صفحه قبل
سال تلفات شبكه (درصد) كل انتقال و فوق توزيع توزيع راندمان نيروگاههاي حرارتي (درصد) قدرت سرانه* (وات) توليد سرانه (كيلوواتساعت) سهم هر يك از بخشهاي مصرف (درصد) خانگي صنعتي ساير سهم منابع توليد برق (درصد) برقابی و بادی حرارتي
۱۳۴۶ ۱۵/۲     ۲۳/۴ ۳۵ ۷۰ ۳۲/۴ ۳۴/۵ ۳۳/۱ ۳۵/۷ ۶۴/۳
۱۳۴۷ ۱۴/۱     ۲۴/۲ ۳۷ ۸۹ ۳۲/۶ ۳۳/۵ ۳۳/۹ ۳۵/۲ ۶۴/۸
۱۳۴۸ ۱۴/۰     ۲۵/۸ ۴۷ ۱۱۴ ۲۶/۴ ۳۵/۴ ۳۸/۲ ۴۱/۸ ۵۸/۲
۱۳۴۹ ۱۳/۶     ۲۷/۰ ۴۹ ۱۴۸ ۲۳/۳ ۴۱/۱ ۳۵/۶ ۳۹/۲ ۶۰/۸
۱۳۵۰ ۱۳/۴     ۲۷/۴ ۶۸ ۱۸۶ ۲۱/۸ ۴۵/۰ ۳۳/۲ ۴۸/۸ ۵۱/۲
۱۳۵۱ ۱۲/۷     ۲۸/۹ ۶۹ ۲۲۷ ۲۱/۳ ۴۸/۰ ۳۰/۷ ۵۱/۴ ۴۸/۶
۱۳۵۲ ۱۱/۲     ۳۰/۳ ۹۰ ۳۰۰ ۱۸/۳ ۵۱/۹ ۲۹/۸ ۳۰/۵ ۶۹/۵
۱۳۵۳ ۱۲/۷     ۳۲/۲ ۱۰۱ ۳۴۹ ۱۷/۷ ۵۴/۶ ۲۷/۷ ۳۰/۶ ۶۹/۴
۱۳۵۴ ۱۳/۰     ۳۰/۶ ۱۰۵ ۳۸۹ ۱۹/۵ ۵۰/۶ ۲۹/۹ ۲۷/۰ ۷۳/۰
۱۳۵۵ ۱۲/۲     ۳۰/۲ ۱۰۹ ۴۲۲ ۲۲/۳ ۴۷/۵ ۳۰/۲ ۲۸/۰ ۷۲/۰
۱۳۵۶ ۱۲/۴     ۲۸/۸ ۱۵۹ ۴۵۰ ۲۴/۸ ۴۵/۱ ۳۰/۱ ۲۶/۷ ۷۳/۳
۱۳۵۷ ۱۳/۸     ۲۶/۵ ۱۹۳ ۴۷۸ ۲۶/۸ ۴۱/۲ ۳۲/۰ ۳۶/۰ ۶۴/۰
متوسط رشد سالانه ۱۳۵۷به۱۳۴۶(درصد)         ۱۶/۷ ۱۹/۱          
۱۳۵۸ ۱۲/۶     ۲۷/۵ ۲۰۹ ۵۱۴ ۲۹/۵ ۳۸/۴ ۳۲/۱ ۲۷/۹ ۷۲/۱
۱۳۵۹ ۱۳/۷     ۲۸/۲ ۲۴۵ ۵۰۶ ۳۱/۲ ۳۳/۰ ۳۵/۸ ۲۸/۳ ۷۱/۷
۱۳۶۰ ۱۴/۷     ۲۹/۱ ۲۵۱ ۵۴۹ ۳۱/۹ ۳۴/۷ ۳۳/۴ ۲۷/۸ ۷۲/۲
۱۳۶۱ ۱۳/۴     ۳۰/۱ ۲۴۳ ۶۲۱ ۳۳/۸ ۲۹/۸ ۳۶/۴ ۲۴/۵ ۷۵/۵
۱۳۶۲ ۱۳/۳     ۳۰/۲ ۲۴۸ ۶۹۲ ۳۵/۲ ۳۱/۰ ۳۳/۸ ۲۰/۳ ۷۹/۷
۱۳۶۳ ۱۳/۹     ۳۰/۵ ۲۴۹ ۷۴۴ ۳۵/۷ ۳۰/۶ ۳۳/۷ ۱۶/۹ ۸۳/۱
۱۳۶۴ ۱۳/۷     ۳۰/۰ ۲۶۰ ۷۷۲ ۳۶/۷ ۲۸/۷ ۳۴/۶ ۱۵/۱ ۸۴/۹
۱۳۶۵ ۱۲/۰     ۳۰/۶ ۲۶۳ ۷۹۰ ۳۸/۱ ۲۶/۷ ۳۵/۲ ۱۹/۳ ۸۰/۷
۱۳۶۶ ۱۳/۳     ۳۰/۳ ۲۶۳ ۸۴۰ ۳۹/۳ ۲۲/۶ ۳۸/۱ ۱۹/۷ ۸۰/۳
۱۳۶۷ ۱۲/۶     ۳۰/۵ ۲۶۴ ۸۴۳ ۳۸/۷ ۲۱/۷ ۳۹/۶ ۱۶/۷ ۸۳/۳
متوسط رشد سالانه ۱۳۶۷به ۱۳۵۷(درصد)         ۳/۲ ۵/۸ شروع برنامه اول
۱۳۶۸ ۱۴/۷     ۳۱/۲ ۲۷۲ ۹۱۶ ۳۹/۵ ۲۱/۲ ۳۹/۳ ۱۵/۴ ۸۴/۶
۱۳۶۹ ۱۴/۴     ۳۰/۹ ۲۷۲ ۱۰۰۷ ۳۸/۵ ۲۲/۷ ۳۸/۸ ۱۱/۱ ۸۸/۹
۱۳۷۰ ۱۲/۷     ۳۱/۲ ۲۶۶ ۱۰۶۹ ۳۸/۹ ۲۱/۶ ۳۹/۵ ۱۱/۸ ۸۸/۲
۱۳۷۱ ۱۳/۰     ۳۱/۱ ۲۸۸ ۱۱۲۹ ۳۷/۳ ۲۵/۴ ۳۷/۳ ۱۴/۹ ۸۵/۱
۱۳۷۲ ۱۴/۵     ۳۱/۸ ۳۱۷ ۱۲۴۱ ۳۷/۰ ۲۵/۰ ۳۸/۰ ۱۳/۸ ۸۶/۲
۱۳۷۳ ۱۵/۵     ۳۲/۰ ۳۵۰ ۱۳۲۲ ۳۵/۳ ۳۲/۲ ۳۲/۵ ۹/۷ ۹۰/۳
متوسط رشد سالانه ۱۳۷۳به۱۳۶۷(درصد)         ۴/۸ ۷/۸ شروع برنامه دوم
۱۳۷۴ ۱۵/۲     ۳۲/۳ ۳۷۰ ۱۳۵۳ ۳۵/۵ ۳۲/۵ ۳۲/۰ ۹/۱ ۹۰/۹
۱۳۷۵ ۱۳/۱     ۳۲/۸ ۳۷۳ ۱۴۲۹ ۳۴/۴ ۳۲/۹ ۳۲/۷ ۸/۶ ۹۱/۴
۱۳۷۶ ۱۵/۰     ۳۰/۶ ۳۸۲ ۱۵۱۵ ۳۶/۲ ۳۲/۳ ۳۱/۵ ۷/۵ ۹۲/۵
۱۳۷۷ ۱۵/۵     ۳۳/۶ ۳۹۵ ۱۵۸۳ ۳۶/۷ ۳۰/۸ ۳۲/۵ ۷/۲ ۹۲/۸
۱۳۷۸ ۱۵/۷     ۳۵/۱ ۴۰۲ ۱۷۰۹ ۳۴/۸ ۳۱/۰ ۳۴/۲ ۴/۶ ۹۵/۴
متوسط رشد سالانه ۱۳۷۸به ۱۳۷۳(درصد)         ۲/۸ ۵/۳ شروع برنامه سوم
۱۳۷۹ ۱۶/۶     ۳۶/۷ ۴۲۷ ۱۸۶۰ ۳۴/۶ ۳۲/۰ ۳۳/۴ ۳/۲ ۹۶/۸
۱۳۸۰ ۱۷/۶ ۵/۰ ۱۴/۴ ۳۵/۶ ۴۴۹ ۱۹۷۱ ۳۳/۹ ۳۱/۶ ۳۴/۵ ۴/۱ ۹۵/۹
۱۳۸۱ ۱۸/۰ ۵/۳ ۱۵/۰ ۳۵/۷ ۴۸۱ ۲۱۰۳ ۳۳/۳ ۳۱/۹ ۳۴/۸ ۵/۸ ۹۴/۲
۱۳۸۲ ۱۸/۴ ۴/۳ ۱۶/۱ ۳۷/۲ ۵۱۶ ۲۲۵۱ ۳۳/۱ ۳۲/۲ ۳۴/۷ ۷/۴ ۹۲/۶
۱۳۸۳ ۱۸/۷ ۴/۹ ۱۶/۴ ۳۶/۵ ۵۵۳ ۲۴۱۴ ۳۲/۶ ۳۲/۴ ۳۵/۰ ۶/۵ ۹۳/۴
متوسط رشد سالانه ۱۳۸۳به ۱۳۷۸(درصد)         ۶/۶ ۷/۲ شروع برنامه چهارم
۱۳۸۴ ۱۹/۵ ۴/۲ ۱۸/۱ ۳۵/۸ ۶۰۴ ۲۶۲۱ ۳۳/۲ ۳۲/۴ ۳۴/۴ ۹/۰ 90.9
۱۳۸۵ ۱۹/۷ ۴/۳ ۱۸ ۳۵/۵ ۶۴۰ ۲۷۳۲ ۳۳/۳ ۳۲/۲ ۳۴/۵ ۹/۵ 90.5
1386 19.9 4.9 17.9 35.8 697 2877 33.4 32.6 34.0 8.9 91.1
1387 18.6 4.2 17.5 36.0 738 2987 32.8 32.1 35.1 2.3 97.7
1388 17.0 4.1 16.1 36.0 774 3048 33.2 32.2 34.6 3.4 96.6
1389 15.5 3.6 14.8 36.6 831 3165 33.1 33.4 33.532.6 4.2 95.8
متوسط رشد سالانه ۱۳89به ۱۳83(درصد)         7.0 4.6 شروع برنامه پنجم
1390 14.98 3.43 14.74 36.9 866 3190 30.9 34.8 34.3 5.3 94.7
1391 15.16 3.53 15.03 37.2 902 3325 31.6 34.6 33.8 5.7 94.3
1392 14.78 3.35 14.83 37.0 908 3388 31.7 34.8 33.5 7.4 92.6
1393 13.13 3.02 12.93 36.3 934 3505 32.4 33.8 33.8 6.8 93.2

مآخذ : وزارت نيرو - شركت توانير - معاونت منابع انساني و تحقيقات- دفتر فن آوري اطلاعات و آمار - معاون آمار و اطلاع رساني
تاريخ بروز رساني :اردیبهشت ماه ۱۳95
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵