تعاريف واژه هاي اقلام آماري

نيروي انساني

نيروي انساني شاغل اعم از كارمند و كارگر داراي
سه وضعيت استخدامي ، رسمي ، حكمي ( ثابت ) و قراردادي به شرح زير مي باشد :

الف : كاركنان رسمي
اين قبيل كارمندان تابع مقررات استخدامي شركت هاي دولتي و از نظر بازنشستگي تابع قانون استخدام كشوري مي باشند و از اين قبيل كارمندان كسورات بازنشستگي به ميزان 5/22% كسر ميگردد كه سهم كارمند 9% و سهم كارفرما 5/13% مي باشد .

ب : كارکنان حكمي ( ثابت )
اين قبيل كاركنان به دو دسته به شرح زير تقسيم مي گردد .

1-كارمندان حكمي : اين قبيل كارمندان از نظر استخدامي تابع مقررات استخدامي شركت هاي دولتي و از نظر بازنشستگي تابع صندوق تامين اجتماعي مي باشند از اين قبيل كارمندان 27% حق بيمه كسر مي گردد كه 7% به عهده كارمند و 20% به عهده كارفرما مي باشد .

2- كارگران حكمي : اين قبيل كارگران از نظر استخدامي تابع قانون كار جمهوري اسلامي ايران مي باشند و از نظر بازنشستگي تابع قانون صندوق تامين اجتماعي بوده و از اين قبيل كارگران 30% حق بيمه كسر مي گردد كه 7% به عهده كارگر ، 20% به عهده كارفرما و 3% نيز بابت بيمه بيكاري است كه به عهده كارفرما مي باشد .

ج : كاركنان قراردادي
اين قبيل كاركنان نيز به دو دسته به شرح زير تقسيم مي گردند:
1- كارمندان قراردادي : اين قبيل کارمندان از نظر مقررات استخدامی تابع قانون استخدام شركت هاي دولتي و از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق تامين اجتماعي مي باشند و مبناي كسور حق بيمه آنها 27% مي باشد .

2- كارگران قراردادي : اين قبيل كارگران از نظر استخدامي تابع قانون كار جمهوري اسلامي ايران مي باشند و از نظر بازنشستگي تابع صندوق تامين اجتــماعي هستند و مبناي كسور حق بيمه نيز 30% مي باشد .

مامور :
براساس مصوبه وزارت نيرو به كاركنان رسمي برقهاي منطقه اي كه بدون بازخريد كردن در شركتهاي اقماري مشغول بكار مي باشند اطلاق مي شود و اگر فرد در شركتهاي اقماري بصورت قراردادي استخدام شده باشد و در شركت مادر كار كند ، جزء كاركنان قراردادي شركت اقماري محسوب مي‎گردد .

توضيح اينكه ماموران انتظامي جزء پرسنل نيروي انتظامي بوده و در آمار پرسنل شركت ها منظور نمي شوند .

بخش مشاغل :بخش هاي مختلف شغلي موجود در طرح‎هاي پرداخت حقوق و مزاياي وزارت نيرو

كد 000/10 بخش مشاغل دفتري و اداري و مالي‎ ونيمه ‎تخصصي

كد 000/20 بخش مشاغل فني نيمه تخصصي

كد 000/30 بخش مشاغل كارشناسي و مديريت اداري و مالي

كد 000/40 بخش مشاغل كارشناسي و مديريت فني و مهندسي

كد000/50 بخش مشاغل خدماتي( كارمندان رسمي خدماتي )

كد 000/70 بخش مشاغل كارگري فني

كد 000/80 بخش مشاغل كارگري خدماتي

ميانگين ميزان تحصيلات :
عبارت است از میانگين وزنی ميزان تحصيلات پرسنل هر شرکت که با اعمال ضرايب 9 سال برای زير ديپلم ، 12سال برای ديپلم ، 14سال برای فوق ديپلم ،16 سال برای ليسانس ، 18 سال برای فوق ليسانس و 22سال برای دکترا محاسبه می گردد. اين شاخص به عنوان شاخصی کمی امکان مقايسه شرکت های مختلف از لحاظ مدت زمان تحصيلات کارکنان بر حسب سال را فراهم می کند.

مآخذ :دفتر فناوری اطلاعات و آمار
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵