تعاريف واژه هاي اقلام آماري

مالي

استهلاک
کاهش تدريجی در ارزش تاسيسات برق حاصله از بهره برداری ، فرسودگی ، کهنگی، عوامل طبيعی، خرابی، ناياب شدن، گذشت زمان و غيره که به حساب هزينه استهلاک منظور می شود.

استهلاک انباشته
جمع مبالغی است که از زمان تحصيل دارايی به حساب هزينه استهلاک منظور شده است را هزينه استهلاک انباشته می نامند و آنرا در طرف دارايی ترازنامه در زير دارايی مربوطه می نويسند و از آن کم می کنند تا مانده مستهلک نشده بدست آيد.

بهای دفتری
مبلغی است که برای دارايی ها پس از کسر استهلاک انباشته ثبت می گردد.به عبارت ديگر مانده مستهلک نشده دارايی ، بهای دفتری ناميده می شود.

بهای تمام شده
مبلغ نقد پرداخت شده يا قابل پرداخت و يا ارزش نقدی اموال و خدمات ديگری که برای تحصيل کالاها، خدمات و يا ساير دارائی ها صرف و يا تعهد می شود تا دارايی در شرکت قابل استفاده گردد بهای تمام شده دارايی ناميده مي شود.

مآخذ : دفتر فناوری اطلاعات و آمار
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵