تعاريف واژه هاي اقلام آماري

روستا

شبکه توزيع
مجموعه ای متشکل از خطوط هوايي و زميني فشار متوسط(11،20و33 كيلولتي) و فشار ضعيف(220و380ولتي) و پستهاي زميني و هوايي مي باشد که براي توزيع انرژي برق در يک محدوده معين بکارگرفته مي شود.

روستا
به مجموعه يك ياچند اراضي به هم پيوسته گفته مي شود كه خارج از محدوده شهرها واقع شده وداراي محدوده ثبتي يا عرفي مستقل باشد وداراي سكنه دائم باشد و عمدتا داراي كد روستايي از فرمانداري يا بخشداري هستند واغلب فعاليت آنها كشاورزي، دامداري ونظير آنها باشد.

مجري پروژه برق رساني به روستاها
1= شركت توزيع نيروي برق 2= پيمانكار 3 = ساير

محل تأمين منابع مالي
1= خودياري 2= وزارت نيرو 3= مناطق محروم 4= منابع استاني 5= طرح رهبري 6= داخلي 7= ماده 69بودجه 8= ساير

مآخذ : دفتر فناوری اطلاعات و آمار
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵