تعاريف واژه هاي اقلام آماري

نوزيع

شبکه توزيع :
مجموعه ای متشکل از خطوط هوايي و زميني فشار متوسط و فشار ضعيف و پستهاي زميني و هوايي مي باشد که براي توزيع انرژي برق در يک محدوده معين بکارگرفته مي شود.

فروش :
- فروش داخلی: فروش برق در داخل کشور به مشترکين و بر اساس تعرفه های اعلام شده توسط وزارت نيرو انجام می گيرد

- فروش برون مرزی : فروش برق بر اساس ميزان تبادل انرژی با کشورهای مختلف و بر اساس نرخ تبادل مندرج در قرارداد انجام می گيرد ممکن است نرخ تبادل بر اساس ساعات مختلف شبانه روز و فصول مختلف سال متفاوت باشد.

مشترکين : اشخاص حقيقي يا حقوقي كه انشعاب يا انشعاب هاي مورد تقاضاي آنها بر طبق مقررات برقرار شده باشد .

کنتورهای چند زمانه: کنتورهای دیجيتالی قابل برنامه ريزی که توانايي ثبت جداگانه انرژی مصرفی مشترک در ساعات کم باری، عادی و پرباری شبانه روز را دارا می باشند .

تلفات شبکه توزيع :
تلفات انرژی است که در تجهيزات و خطوط توزيع در يک شبکه يا سيستم معين پديدار می شود.

مديريت مصرف :
بهينه سازي الگوي نياز مصرف مشتركين با انگيزه افزايش ضريب بارشبكه ويا اجتناب از اعمال خاموشي ، بدون اخلال در فرايندهاي مشتركين.

مدت خاموشی به مشترک:
از رابطه زير محاسبه می گردد.

نرخ ا نرژی توزيع نشده در هزار=(انرژي توزيع نشده/انرژي تحويلي)*100

فروش مستقيم در شرکت های توزيع :
فروش به مشترکينی که روی ولتاژهای فشار متوسط دارای فيدر اختصاصی از پست فوق توزيع بوده و دارای لوازم اندازه گيری اختصاصی در پست فوق توزيع می باشند. همچنين ديماند مصرفی آنها دو مگاوات به بالا است و معمولا" جزء تعرفه های صنعتی و عمومی هستند.

فروش مستقيم در شرکت های برق منطقه ای :
فروش به مشترکين خاصی که روی ولتاژ 63کيلوولت و به بالا تغذيه می گردد.

مآخذ : دفتر فناوری اطلاعات و آمار
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵