ظرفيت نيروگاههاي دردست احداث - انرژي اتمي

ظرفيت نيروگاههاي دردست احداث انرژي اتمي

۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ تعداد *ظرفيت عملي نوع نام رديف
A.P B.P A.P B.P A.P B.P A.P B.P A.P B.P
        ۱۰۰۰           ۱*۱۰۰۰ اتمي بوشهر ۵۰

B.P به معني قبل از پيك بوده و شامل نيروگاههايي است كه تا پايان خردادماه وارد مدار مي شوند
A.P به معني بعد از پيك بوده و شامل نيروگاههايي است كه در فاصله تيرماه تا آخر سال وارد مدار مي شوند
جدول مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ دفتر برآورد باروپايايي مرجع مقادير حداكثر نياز مصرف مي باشد

مآخذ : دفتر برنامه ريزي توليد

گردآوري و تنظيم : گروه تحليل وانتشار آمار – مركز اطلاع رساني
تاريخ بروز رساني : ۱۳۸۳/۲/۱۹
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵