ظرفيت نيروگاههاي دردست احداث - شركت آب و نيرو

ظرفيت نيروگاههاي دردست احداث شركت آب و نيرو - سازمان آب و برق خوزستان

۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ تعداد *ظرفيت عملي نوع نام رديف
A.P B.P A.P B.P A.P B.P A.P B.P A.P B.P A.P B.P A.P B.P A.P B.P
                    ۵۰۰ ۲۵۰ ۷۵۰ ۲۵۰ ۲۵۰   ۸*۲۵۰ آبي كارون ۳ ۱
              ۷۵۰ ۲۵۰               ۴*۲۵۰ آبي توسعه مسجدسليمان ۲
            ۷۵۰ ۲۵۰                 ۴*۲۵۰ آبي گتوند ۳
              ۲۵۰ ۷۵۰               ۴*۲۵۰ آبي كارون ۴ ۴
        ۱۶۰ ۱۶۰ ۱۶۰                   ۳*۱۶۰ آبي سيمره ۵
  ۱۹۲.۵ ۱۹۲.۵                           ۲*۱۹۲.۵ آبي رودبار لرستان ۶
                              ۷۵ ۱*۷۵ آبي مارون ۷
                            ۳۹   ۳*۱۳ آبي كوهرنگ ۸
                        ۴۷       ۲*۲۳.۵ آبي لوارك ۹
            ۷۵۰ ۲۵۰                 ۴*۲۵۰ آبي سياه بيشه ۱۰
                    ۱۲۴ ۴۰         ۴*۴۰+۴ آبي استور ۱۱
                    ۵۰ ۵۰         ۲*۵۰ آبي ملاصدرا ۱۲
                          ۹ ۴.۵   ۳*۴.۵ آبي شهيد رجايي ۱۳
                              ۵ ۲*۲.۵ آبي منج ۱۴
                            ۴   ۱*۴ آبي پل كلو يك ۱۵

B.P به معني قبل از پيك بوده و شامل نيروگاههايي است كه تا پايان خردادماه وارد مدار مي شوند
A.P به معني بعد از پيك بوده و شامل نيروگاههايي است كه در فاصله تيرماه تا آخر سال وارد مدار مي شوند
جدول مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ دفتر برآورد باروپايايي مرجع مقادير حداكثر نياز مصرف مي باشد

مآخذ : دفتر برنامه ريزي توليد

گردآوري و تنظيم : گروه تحليل وانتشار آمار – مركز اطلاع رساني
تاريخ بروز رساني : ۱۳۸۳/۲/۱۹
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵