ظرفيت نيروگاههاي دردست احداث از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

ظرفيت نيروگاههاي دردست احداث سازمان توسعه برق ايران از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲

۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ تعداد * ظرفيت عملي نوع نام رديف
A.P B.P A.P B.P A.P B.P A.P B.P A.P B.P
                    ۲*۳۲۵ بخاري سهند ۱
          ۳۳۵ ۳۳۵       ۲*۳۳۵ بخاري توسعه بندرعباس ۲
      ۳۳۵ ۳۳۵           ۲*۳۳۵ بخاري توسعه شهيد رجايي ۳
  ۳۳۵ ۳۳۵               ۲*۳۳۵ بخاري آذربايجان ۴
۳۳۵ ۳۳۵                 ۲*۳۳۵ بخاري غرب ۵
                    ۹*۱۳۰ بخش گاز سيكل تركيبي دماوند ۶
                    ۴*۱۳۰ بخش گاز سيكل تركيبي سنندج ۷
                    ۴*۱۳۰ بخش گاز سيكل تركيبي شيروان ۸
                    ۶*۱۳۰ بخش گاز سيكل تركيبي اردبيل ۹
                    ۲*۱۳۰ بخش گاز سيكل تركيبي خورشيدي يزد ۱۰
                    ۶*۱۳۵ گازي هرمزگان ۱۱
                    ۶*۱۳۰ بخش گاز پرند ۱۲
                    ۴*۱۳۰ بخش گاز اروميه ۱۳
                    ۴*۱۳۰ بخش گاز جهرم ۱۴
                    ۴*۱۳۰ بخش گاز قاين ۱۵
                    ۱۸*۱۳۰ بخش گاز ۳۰۰۰ مگاوات دوم گازي ۱۶
                    ۱*۱۲۸ بخش بخار سيكل تركيبي نكا ۱۷
                    ۱*۱۰۴ بخش بخار سيكل تركيبي يزد ۱۸
                    ۲*۱۳۶+۱۱۳ بخش بخار توسعه سيكل تركيبي كازرون ۱۹
                    ۴*۱۲۶ بخش بخار سيكل تركيبي كرمان ۲۰
                ۱۳۰ ۱۳۰ ۶*۱۳۰ بخش بخار سيكل تركيبي دماوند ۲۱
              ۱۳۴ ۱۳۴   ۲*۱۳۴ بخش بخار سيكل تركيبي سنندج ۲۲
            ۱۳۹ ۱۳۹     ۲*۱۳۹ بخش بخار سيكل تركيبي شيروان ۲۳
          ۲۶۰ ۱۳۰       ۳*۱۳۰ بخش بخار سيكل تركيبي اردبيل ۲۴
                  ۱۴۹ ۱*۱۴۹ بخش بخار سيكل تركيبي خورشيدي يزد ۲۵

B.P به معني قبل از پيك بوده و شامل نيروگاههايي است كه تا پايان خردادماه وارد مدار مي شوند
A.P به معني بعد از پيك بوده و شامل نيروگاههايي است كه در فاصله تيرماه تا آخر سال وارد مدار مي شوند
جدول مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ دفتر برآورد باروپايايي مرجع مقادير حداكثر نياز مصرف مي باشد

مآخذ : دفتر برنامه ريزي توليد

گردآوري و تنظيم : گروه تحليل وانتشار آمار – مركز اطلاع رساني
تاريخ بروز رساني : ۱۳۸۳/۲/۱۹
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵