ظرفيت نيروگاههاي دردست احداث برآورد کل تا سال ۱۳۸۷

ظرفيت نيروگاههاي دردست احداث برآورد کل تا سال ۱۳۸۷

۱۳۸۸ ۱۳۸۷ ۱۳۸۶ ۱۳۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳  
A.P B.P A.P B.P A.P B.P A.P B.P A.P B.P A.P B.P
۱۷۲۴ ۷۳۹ ۸۳۷۰ ۵۲۸۶ ۳۹۳۶ ۲۸۵۷ ۷۱۷۶ ۱۷۵۸ ۲۵۸۷ ۱۰۹۴ ۲۰۸۳ ۳۴۰ جمع ساليانه
۳۷۹۵۰ ۳۶۲۲۶ ۳۵۴۸۷ ۲۷۱۱۷ ۲۱۸۳۱ ۱۷۸۹۵ ۱۵۰۳۸ ۷۸۶۲ ۶۱۰۴ ۳۵۱۷ ۲۴۲۳ ۳۴۰ جمع تجمعي
۶۸۷۲۰ ۶۶۹۹۶ ۶۶۲۵۷ ۵۷۸۸۷ ۵۲۶۰۱ ۴۸۶۶۵ ۴۵۸۰۸ ۳۸۶۳۲ ۳۶۸۷۴ ۳۴۲۸۷ ۳۳۱۹۳ ۳۱۱۱۰ جمع ظرفيت نيروگاهي كشور
--- ۴۳۷۶۲ --- ۴۰۲۹۵ --- ۳۷۱۱۰ --- ۳۴۱۸۳ --- ۳۱۴۹۴ --- ۲۹۰۲۳ حداكثر نياز مصرف
--- ۳۴.۷ --- ۳۰.۴ --- ۲۳.۷ --- ۱۱.۵ --- ۸.۱ --- ۶.۷ ذخيره توليد (%)

B.P به معني قبل از پيك بوده و شامل نيروگاههايي است كه تا پايان خردادماه وارد مدار مي شوند
A.P به معني بعد از پيك بوده و شامل نيروگاههايي است كه در فاصله تيرماه تا آخر سال وارد مدار مي شوند
جدول مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ دفتر برآورد باروپايايي مرجع مقادير حداكثر نياز مصرف مي باشد

مآخذ : دفتر برنامه ريزي توليد

گردآوري و تنظيم : گروه تحليل وانتشار آمار – مركز اطلاع رساني
تاريخ بروز رساني : ۱۳۸۳/۲/۱۹
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵