ظرفيت نيروگاههاي دردست احداث برآورد کل از سال از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

ظرفيت نيروگاههاي دردست احداث برآورد کل از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲

۱۳۹۲ ۱۳۹۱ ۱۳۹۰ ۱۳۸۹  
A.P B.P A.P B.P A.P B.P A.P B.P
۳۳۵ ۶۷۰ ۳۳۵ ۳۳۵ ۳۳۵ ۷۸۸ ۷۹۷ ۲۷۳ جمع ساليانه
۴۱۸۱۷ ۴۱۴۸۲ ۴۰۸۱۲ ۴۰۴۷۷ ۴۰۱۴۲ ۳۹۸۰۷ ۳۹۰۱۹ ۳۸۲۲۳ جمع تجمعي
۷۲۵۸۷ ۷۲۲۵۲ ۷۱۵۸۲ ۷۱۲۴۷ ۷۰۹۱۲ ۷۰۵۷۷ ۶۹۷۸۹ ۶۸۹۹۳ جمع ظرفيت نيروگاهي كشور
--- ۶۰۹۸۸ --- ۵۶۱۱۷ --- ۵۱۶۴۴ --- ۴۷۵۳۶ حداكثر نياز مصرف
--- ۱۵.۶ --- ۲۱.۲ --- ۲۶.۸ --- ۳۱.۱ ذخيره توليد (%)

B.P به معني قبل از پيك بوده و شامل نيروگاههايي است كه تا پايان خردادماه وارد مدار مي شوند
A.P به معني بعد از پيك بوده و شامل نيروگاههايي است كه در فاصله تيرماه تا آخر سال وارد مدار مي شوند
جدول مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۱ دفتر برآورد باروپايايي مرجع مقادير حداكثر نياز مصرف مي باشد

مآخذ : دفتر برنامه ريزي توليد

گردآوري و تنظيم : گروه تحليل وانتشار آمار – مركز اطلاع رساني
تاريخ بروز رساني : ۱۳۸۳/۲/۱۹
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵