پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 132 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 132 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شرکت برق منطقه اي كرمان
1 ارتباطي پست كرمان 3 پست كرمان 3 اختياراباد 40 20 2 1 HAWK 1385 1393 35.0 2.0 37.0 موننکو مهندسي شبكه هاي برق      
2 ارتباطی شهاب - کرمان 4 شهاب کرمان 4 30 15 2 1 HAWK 1385 1395 8.0 0 8.0 موننکو        
3  ارتباطي پست زنگي آباد - پست کاظم آباد  پست زنگي آباد پست کاظم آباد  100 50 2 1 HAWK 1385 1395 7.0 0 7.0 موننکو        
4* جيرفت2- جيرفت3 جيرفت2 جيرفت3 66 33 2 1 HAWK 1391 1394 99.0 0 99.0 منيران نصرنيرو سيمكات-يراق آوران پويا-فراگستر بيستون يراق آوران پويا-فراگستر بيستون-سيمكات  
جمع     170 85                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .