پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 132 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 132 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شرکت برق منطقه اي خراسان
1 تغذيه پست کيبرکوه گناباد کیبر کوه 77 77 1 1 HAWK 1385 1393 70.0 0 70.0 مشانير بنياد پوشش  
2 تغذيه پست خانگيران سرخس خانگیران 70 35 2 1 HAWK 1386 1395 5.0 0 5.0 منيران        
3 تغذيه  پست فیروزه فیروزه خط نیشابور - سلطان آباد 6 3 2 1 HAWK 1386 1394 6.0 0 6.0 منيران یاسان اراك  
4  تغذيه پست طرقبه طرقبه خط توس -  نمایشگاه  21 11 2 2 HAWK 1386 1393 42 1 43 منيران ياسان اراك و رسانير توس ياسان اراك و رسانير توس ياسان اراك و رسانير توس  
5 تغذيه پست رجايي رجایی خط شریعتی - خواجه ربیع 2 1 2 2 HAWK 1386 1394 6.0 0 6.0 منيران        
6 زرين دشت - دولت آباد  زرين دشت  دولت آباد  90 45 2 1 HAWK 1387 1394 6.0 0 6.0 منيران        
7 تغذيه  پست كوهستان کوهستان خط کوهسنگی - دانشجو 2 1 2 1 HAWK 1386 1393 64.0 0 64.0 منيران رسانيرو توس رسانيرو توس رسانيرو توس  
8 تغذيه پست ناظريه ناظریه خط توس - ساغروان 2 1 2 1 HAWK 1386 1395 3.0 0 3.0 توس اشتات        
9 تغذيه پست درح سربیشه درح 76 76 1 1 HAWK 1387 1392 95.0 0 95.0 منيران ياسان اراك ياسان اراك ياسان اراك  
10 تغذيه پست آساك آساک خط توس - قوچان 10 5 2 1 HAWK 1387 1394 14.0 0 14.0 منيران بنياد پوشش بنياد پوشش بنياد پوشش  
11*  تغذیه پست دوغارون دوغارون خط تایباد - خواف 28 14 2 1 HAWK 1388 1393 98.0 1.0 99.0 توس اشتات رسانير توس رسانير توس رسانير توس  
12* تغذيه پست اسكان (مسكن گلبهار) گلبهار خط توس- قوچان 0 0 2 1 HAWK 1391 1393 50.0 0 50.0 منيران بنياد پوشش بنياد پوشش بنياد پوشش  
13* تغذيه پست بينالود (مسكن مهر بينالود) بينالود خط شريعتي- ايران خودرو 4 2 2 1 HAWK 1391 1394 0 0 0 ندارد        
14 خط ارتباطي پست 400 خواف خواف خظ خواف- رشتخوار 4 2 2 1 HAWK 1391 1393 15.0 0 15.0 منيران مهام شرق مهام شرق مهام شرق  
15* صنعت- ماشين ابزار صنعت ماشين ابزار 20 10 2 1 HAWK 1391 1394 0 0 0 ندارد        
16 خط ارتباطي پست 400 جاجرم جاجرم خط قاضي- بدرالدين 8 2 4 1 HAWK 1391 1393 25 0 25 منيران گام اراك گام اراك گام اراك  
17 تغذيه پست صنعتي عطار (قطعه دوم) نيشابور صنعتي عطار 28 14 2 1 HAWK 1388 1393 55 0 55 منيران بنياد پوشش بنياد پوشش بنياد پوشش  
جمع     320 197                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .