پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 132 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 132 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شرکت برق منطقه اي خوزستان
1* ماهشهر - پليس راه (سربندر2 -پلیس راه) ماهشهر  پليس راه 14 7 2 1   1382 1392 18.8 0 18.8 قدس نيرو نيروتابان اكسين- امكان الكتريك آونگان- آلومتك نيروتابان اكسين  
2* آبادان-وليعصر فاز1 آبادان وليعصر فاز1 2 1 2 2   1387 1392 97.0 0 97.0 قدس نیرو تعمیر و نگهداری آونگان- آلومتك پیمانغرب  
3 هفتگل- باغملک400 هفتگل باغملک 400 70 70 1 1   1387 1392 10.7 0 10.7 مشانير        
4 خروجي باغملک400 باغملک 400 ايذه- هفتكل2-
ديشموك- ميداوود
40 40 1 1   1387 1392 25.0 0 25.0 مشانير        
5 باغملک400 -دهدز باغملک400 دهدز 80 80 1 1   1387 1392 25.0 0 25.0 توسعه صنعت برق دنا انرژی      
6* سبز آب-انديمشک2 سبز آب انديمشک2 18 18 1 1   1387 1392 18.5 0 18.5 مشانير شهريار گستر پارس گام اراك- آلومتك پارس پاياخطوط  
7* انديمشک2-بيدرويه انديمشک2 بيدرويه 50 50 1 1   1387 1392 100.0 0 100.0 مشانير فرانيرو گام اراك- آلومتك اريكه نور پارسيان  
8 هفت تپه-توانا هفت تپه توانا 60 60 1 1 DRAKE 1387 1393 45.0 0 45.0 قدس نيرو تعمير و نگهدار- دنا انرژي      
9 خروجي اميديه2 (اميديه3)-ايثار ايثار جايزان-
اغاجاري -ngl1000
60 60 1 1 DRAKE 1387 1392 42 0 42 ندارد        
10* ورودي شرق بهبهان- مهر ارجان مهر 10 10 1 1 DRAKE 1387 1392 0 0 0 ندارد        
11  ورودي ايذه 2-سوسن ايذه سوسن 30 15 2 1 DRAKE 1387 1393 72.6 0 72.6 قدس نيرو        
*12 ورودي ملاشيه (گلدشت) مهزيار گلدشت 30 15 2 1 HAWK 1387 1392 97.5 0 97.5 قدس نيرو        
13* ورودي پرديس مهزيار پرديس 20 10 2 1 DRAKE 1387 1392 0 0 0 قدس نيرو        
14 خروجي خرمشهر 400-جهان ارا جهان ارا گمرك- مقاومت-
جنت اباد- پيروز
14 7 2 1 DRAKE 1387 1392 0.4 0 0.4 مشانير-قدس نيرو همت كاران آونگا- آلومتك همت نيرو فن انديش  
15 ورودی شهر رامین- غدیر شهیدهاشمی غدیر 60 30 2 1 CURLEW 1387 1392 25.7 0.8 26.5 مشانير نيروتابان اكسين      
16* کاویان شهید بقایی کاویان 10 5 2 1 DRAKE 1387 1392 0 0 0 قدس نيرو        
17 رامهرمز-میداوود رامهرمز میداوود 10 10 1 1 DRAKE 1387 1392 0.7 0 0.7 مشانير        
18 شیرین شهر شهید بقایی شیرین شهر 60 30 2 1 DRAKE 1387 1392 0.6 0 0.6 ندارد        
19* ورودي انديکا نيروگاه مسجد سليمان انديكا 20 10 2 1 DRAKE 1387 1392 97.4 0 97.4 قدس نيرو دنا انرژي- پيمانغرب گام اراك- آلومتك- مقره سازي ايران برق صنعتي شمال  
20* ورودی پیچ خزامی- خزامی پیروزان خزامی 10 5 2 1 DRAKE 1387 1392 0 0 0 قدس نيرو        
21  ورودي طالقاني  چهل مايل طالقاني 10 5 2 1 CANARY 1387 1392 48.5 0 48.5 قدس نيرو        
22* ورودی دشت اوان اندیمشک اصلی دشت اوان 50 25 2 1   1387 1392 0 0 0 ندارد        
23 اتصال خروجي سبزآب سبزاب دوستي 2 1 2 1 DRAKE 1387 1392 18.5 0 18.5 مشانير دنا انرژي آلومتك- گام اراك- مقره سازي ايران پارس پايا خطوط  
24* ورودي شمالشرق شوشتر-ابشار شوشتر اصلي ابشار 10 5 2 1 DRAKE 1387 1392 100 0 100 قدس نيرو پارس پايا خطوط آلومتك- گام اراك- مقره سازي ايران پارس پايا خطوط  
25  خطوط خروجي سربندر2 -بنادر بنادر پليس راه- شهرك صنعتي 60 30 2 1 DRAKE 1387 1392 18.8 0 18.8 ندارد        
26* ورودی شهرک صنعتی ماهشهر ماهشهر اصلی شهرک صنعتی 10 5 2 1 DRAKE 1387 1392 0 0 0 ندارد        
27* ورودي شهرک صنعتي سربندر  بنادر شهرك صنعتي 10 5 2 1   1387 1392 0 0 0 ندارد        
28*

هندیجان2 (زهره)

ماهشهر اصلی زهره 4 2 2 1 DRAKE 1387 1392 0 0 0 ندارد        
29  ورودي چمران دزفول چمران 10 5 2 1 DRAKE 1387 1392 92 0 92 قدس نيرو پارس پايا خطوط آلومتك- گام اراك- برق نامدار افروز پارس پايا خطوط  
30 ورودي جايزان ايثار (اميديه3) جايزان  80 40 2 1 DRAKE 1387 1391 42.2 0 42.2 مشانير پرشيا شكل انرژي      
31 ورودي سردشت دزفول دزفول سردشت 40 20 2 1 DRAKE 1387 1392 0.6 0 0.6 مشانير        
32*  ورودي جنوب دزفول-پيام دزفول پيام 30 15 2 1 DRAKE 1387 1392 100 0 100 قدس نيرو تعمير و نگهداري گام اراك- آلومتك پارس پايا خطوط  
33* محمد آباد-مالکريم-هوانيروز محمد آباد مالکريم- هوانيروز 30 15 2 1 DRAKE 1388 1392 97.5 0 97.5 مشانیر امكان الكتريك گام اراك- آلومتك امكان الكتريك  
34* هفت تپه- شوش2 هفت تپه شوش2 50 25 2 1   1383 1390 100 0 100 قدس نيرو كاران اسكان جنوب آونگان- مقره چيني- آلومتك نوسازي كاران  
جمع      718 528                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .