پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 230 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه اي مازندران
1 قطعه اول احداث خطوط 63و230 كيلوولت چهار مداره دو باندل علمده- حسن كيف حسن کیف نوشهر 70 35 2 2 CANARY 1385 1393 51.3 0 51.3 مشانير مازند- شمال نیرونيرو گام اراك- سيم نور پويا- آلوكاست مازند نيرو  
2 قطعه دوم احداث خطوط 63و230 كيلوولت چهار مداره دو باندل علمده- حسن كيف نوشهر رويان 80 40 2 2 CANARY 1389 1393 48.8 0 48.8 مشانير شمال نيرو پوياغرب- آلوكاست- گام اراك- مقره سازي ايران    
3* قطعه دوم احداث خطوط63و230 كيلوولت چهار مداره دوباندل قائمشهر - ناريوران پست قائمشهر پست ناريوان 28 14 2 2 CANARY 1387 1391 99.5 0 99.5 مشانير مازند نیرو آلدا-سیم نور پویا-بنیاد پوشش- مقره سازي ايران مازند نیرو  
4 احداث خط 230 كيلوولت چهارمداره دو باندل علمده -چهل شهيد آمل پست 230 چهل شهید آمل پست 230 رویان 100 50 2 2 CANARY 1390 1393 3.1 0 3.1 قدس نيرو       2 مدار 230 و 2 مدار 63 کيلوولت.
5 احداث خط 230 كيلوولت چهارمداره دو باندل تغذيه كننده پست 63/230 علمده - محمود آباد پست 230 محمد آباد پست 230 رویان 34 17 2 2 CANARY 1390 1393 8.5 0 8.5 مهندسي مشاور نيما       2 مدار 230 و 2 مدار 63 کيلوولت.
6 قطعه دوم احداث خطوط 63و230 كيلوولت چهار مداره دو باندل دهك- ساري پست 230 ساري پست 230 دهك 36 18 2 2 CANARY 1389 1393 94.4 0 94.4 مشانير   بنیاد پوشش- آلدا- مقره سازي ايران مازند نيرو  
7 قطعه اول احداث خطوط 63و230 كيلوولت چهار مداره دو باندل دهك- ساري پست 230 ساري پست 230 دهك 36 18 2 2 CANARY 1389 1392 94.1 0 94.1 مشانير پيمان خطوط خزر بنياد پوشش-آلدا-مانه پرتو-سيم نورپويا مازند نيرو-پيمان خطوط خزر 2 مدار 230 و 2 مدار 63 کيلوولت.
8 احداث قطعه اول خطوط63و230 كيلو ولت چهار مداره دو باندل دهك- بهشهر پست دهك پست بهشهر 64 32 2 2 CANARY 1388 1394 16.1 0 16.1 مشانير   سيم نور پويا - اهواز فانوس    
9 احداث قطعه دوم خطوط 63و230 كيلوولت چهار مداره دو باندل كردكوي-گرگان پست كردكوي پست گرگان 64 32 2 2 CANARY 1388 1394 16.1 0 16.1 مشانير   بنياد پوشش- پوياغرب   2 مدار 230 و 2 مدار 63 کيلوولت.
10* احداث قطعه سوم خطوط63و230 كيلو ولت چهار مداره دو باندل بهشهر- كردكوي پست بهشهر پست كردكوي 64 32 2 2 CANARY 1388 1394 0 0 0 مشانير   سيم نور پويا - اهواز فانوس    
11 خط 230كيلوولت دو مداره تغذيه كننده پست 63/230 كيلو ولت بهشهر و اتصالات 63 كيلو ولت به شبكه پست 230 دهك - گرگان 230 بهشهر 2 1 2 2 CANARY 1390 1393 5.7 0 5.7 قدس نيرو       2 مدار 230 و 2 مدار 63 کيلوولت.
جمع      486 243                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵