پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 400 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 400 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه اي زنجان
1 احداث خط دو مداره 400 كيلوولتي ارتباطي پست 400 تاكستان 400 دشتابي 400 تاكستان 110 55 2 2 CURLEW 1392 1394 0/1 0 0/1         عقد قراردا
2 خط دومداره 400 كيلوولت نيروگاه شهيد رجائي به پست 400/63 كيلوولت دشت آبي نيروگاه شهيدرجائي دشتابي 50 25 2 2 CURLEW 1388 1393 44.4 0 44.4 قدس نيرو توشكان پوياغرب    
جمع       160 80                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵