پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 63,66 کيلوولت

پروژه هاي احداث و تكميل خطوط 63و66 كيلوولت در دست اقدام درپایان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار خط (کيلومتر) طول مسير خط (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شرکت برق منطقه اي مازندران
1 خط 63 کیلوولت  بابل - بابل2  بابل 230 63 بابل 2 8.4 4.2 2 2 LYNX 1385 1394 61.9 0 61.9 مشاور غرب نيرو پيمان خطوط خزر آلدا- سيمكات- بنياد پوشش- مقره سازي ايران پيمان خطوط خزر  
2 احداث خط 63 كيلوولت دومداره دو باندل  دانيال - نمك ‌آبرود پست دانيال پست نمك آبرود 192 48 4 2 LYNX 1385 1394 42.4 0 42.4 مشانير شمال نيرو آلدا- پویا غرب- گام اراک- سیم کات- مقره سازی ایران   پيمانکار نصب تجهيزات انتخاب نگرديده است.
3* احداث خط 63 كيلوولت دومداره دو باندل علي آباد- گرگان پست 63/230 گرگان پست علي آباد 1 42 21 2 2 LYNX 1385 1392 99.7 0 99.7 قدس نيرو برق صنعتي شمال فراساز-آلوکاست- مقره سازی ایران-آلومتک  سماسان  
4  احداث خط 63 كيلوولت دومداره دو باندل دو سيمه آمل 3- آمل 1 پست آمل 1 پست آمل 3 24 12 2 2 LYNX 1385 1395 94.2 0 94.2 مشاور مهندسي نيما دمه صنايع برق نامدار افروز-ياسان اراك-مقره سازي ايران-پويا غرب دمه احداث خط 63 كيلوولت دو مداره باندل دوسيمه آمل3-آمل1(تبديل خط تكمداره قديمي آمل3-آمل1 به دو مداره)
5 قطعه اول احداث خطوط 63و230 كيلوولت چهار مداره دو باندل علمده- حسن كيف حسن کیف  رویان 70 35 2 2 LYNX 1385 1393 51.3 0 51.3 مشانير شمال نیرو-مازند نیرو گام اراك مازند نيرو  
6 قطعه دوم احداث خطوط 63و230 كيلوولت چهار مداره دو باندل علمده- حسن كيف نوشهر رويان 80 40 2   CANARY 1385 1393 48.8 0 48.8 مشانير شمال نيرو مقره سازي ايران-پويا غرب-گام اراك-آلوكاست    
7 خط هوايي دو مداره 63كيلوولت قطعه1 پول بلده كجوره63 پول بلده63 80 40 2 2 LYNX 1389 1393 16.8 0 16.8 مهندسی مشاور نيما شمال نيرو- خزر صنايع گام اراك   پيمانکار نصب تجهيزات انتخاب نگرديده است.
8* احداث خط 63 کیلوولت دومداره تغذيه كننده پست مهر نكا پست دهك پست نكا2 7 3 2 2 LYNX 1389 1392 99.9 0 99.9 مهندسی مشاور نيما پيمان خطوط خزر بنیاد پوشش- مقره سازی ایران- یراق آوران پویا- پویا غرب پیمان خطوط خزر  
9* احداث خط 63 کیلوولت  تغذيه كندده گميشان پست 63 بندر تركمن پست 63 گميشان 32 16 2 1 LYNX 1389 1392 97.5 0 97.5 مهندسی مشاور نيما قائم نیرو گستر بنیاد پوشش- پویا غرب- یراق آوران پویا- مقره سازی ایران قائم نیرو گستر  
10 احداث خط دومداره 63 کیلوولت  تغذيه كننده پست دلند  پست 63 كيلوولت دلند ارتباطي از خط گنبد 3 9 5 2 1 LYNX 1389 1393 54 0 54 مهندسی مشاور نيما خزر صنايع بنیاد پوشش- پویا غرب- مانه پرتو- یراق آوران پویا خزر صنایع  
11 احداث خط هوايي فجرگنبد- گنبد4 230فجرگنبد 63 گنبد 4 7 3 2 1 LYNX -XLPE 1389 1393 75.6 6.2 81.8 مهندسی مشاور نيما پناه آفرین پناه آفرین پناه آفرین  
12 احداث خط 63 کیلوولت دو مدار دو باندل محمود آباد 1 - آمل 1 آمل محمودآباد 84 21 4 2 LYNX 1390 1395 8.5 0 8.5 تدبير نيرو       پيمانکار در مرحله انتخاب است.
13 احداث خط دو مداره دو باندل 63 كيلوولت تغذيه كننده ايستگاه مسكن مهر ساري انشعابی از خط ساری قائمشهر پست مهر ساري 14 7 2 2 LYNX 1390 1394 6 0 6 مهندسی مشاور نیما       پيمانکار در مرحله انتخاب است. مشاركت در احداث خط دو مداره دو باندل 63كيلوولت تغذيه كننده ايستگاه مهر ساري
14 احداث خط 63 کیلوولت دومداره تغذيه كننده پست شيرود - تنكابن انشعابي از خط ساري قائمشهر 63 مسکن مهر 10 5 2 2 LYNX 1390 1393 6.6 0 6.6 مهندسی مشاور نیما تانش تانش تانش طول خط از 3 کيلومتر به 5 کيلومتر تغيير يافت.
15 احداث خط 63 کیلوولت دو مداره دو باندل فجرگنبد- گنبد1 و فجر گنبد- گنبد2 فجرگنبد گنبد 1-گنبد 2 29 15 2 2 LYNX 1389 1393 53 0 53 مهندسي مشاور نيما آرين انرژي اطلس ياسان- پویا غرب - مقره سازی ایران- صنایع برق نامدار افراز آرين انرژي  
16 احداث خط 63 کیلوولت علي آباد1- 400 علي آباد پست علي آباد63(علي آباد1) پست علي آباد400 12 3 4 2 LYNX 1390 1393 26.7 0 26.7 قدس نیرو   گام اراك- آلدا- پویا غرب-مقره سازی ایران    
17 قطعه اول احداث خطوط 63و230 كيلوولت چهار مداره دو باندل دهك- ساري پست 230 ساری پست 230دهک 36 18 2 2 LYNX 1389 1392 94.1 0 94.1 مشانیر پیمان خطوط خزر آلدا-مانه پرتو-بنیاد پوشش-سیم نور پویا پیمان خطوط خزر-مازند نیرو تغييرات پيشرفت فيزيكي در ماه جديد به دليل عدم اصلاح درصد سهم پروژه ها در سيستم جامع مي باشد.
18 قطعه دوم احداث خطوط 63و230 كيلوولت چهار مداره دو باندل دهك- ساري پست 230 ساری پست 230دهک 36 18 2 2 CANARY 1389 1391 94.4 0 94.4 مشانیر   آلدا-بنياد پوشش-مقره سازي ايران-سيم نورپويا مازندنيرو  
19 خط 63 کیلو ولت دو مداره تغذيه كننده پست 63.230 كيلوولت بهشهر و اتقالات 63 كيلوولت به شبكه خط 63 دهک-بهشهر 230بهشر 2 1 2 2 LYNX 1390 1393 5.7 0 5.7 قدس نیرو       پيمانکار در مرحله انتخاب است.
20 احداث قطعه اول خطوط63و230 كيلو ولت چهار مداره دو باندل دهك- بهشهر پست دهك پست بهشهر 64 32 2 2 CANARY 1388 1394 16.1 0 16.1 مشانير   سيم نورپويا-اهواز فانوس    
21 احداث قطعه دوم خطوط 63و230 كيلوولت چهار مداره دو باندل كردكوي-گرگان پست كردكوي پست گرگان 62 32 2 2 CANARY 1388 1394 16.1 0 16.1 مشانير   بنياد پوشش-پويا غرب   پيمانکارساختماني در مرحله انتخاب است.
22* احداث قطعه سوم خطوط63و230 كيلو ولت چهار مداره دو باندل بهشهر- كردكوي پست بهشهر پست كردكوي 62 32 2 2 CANARY 1388 1394 0 0 0 مشانير   سيم نورپويا-اهواز فانوس    
23* قطعه دوم احداث خطوط63و230 كيلوولت چهار مداره دوباندل قائمشهر - ناريوران پست قائمشهر پست ناریوران 28 14 2 2 CANARY 1387 1391 99.5 0 99.5 مشانیر مازند نیرو آلدا- بنیاد پوشش - مانه پرتو- سیم نور پویا مازند نیرو  
24 احداث خط 63 کیلو ولت چهارمداره دو باندل علمده- چهل شهید آمل پست 230 چهل شهید پست 230 رویان 100 50 2 2 LYNX 1390 1393 3.1 0 3.1 قدس نیرو       پيمانكار در مرحله انتخاب است.
25 احداث خط 63 و230 كيلوولت چهار مداره دو باندل تغذيه كننده پست63/230 محمودآباد خط230 كيلوولت آمل- علمده پست63/230 كيلوولت محمودآباد 31 16 2 2 LYNX 1390 1393 8.5 0 8.5 مهندسی مشاور نیما مازند نیرو     پيمانكار در مرحله انتخاب است.
26 احداث خط 63 كيلوولت دو مداره تغذيه كننده ايستگاه مهر گرگان انشعابي از خط گرگان-كردكوي ايستگاه63مسکن مهر گرگان 22 11 2 1 LYNX 1391 1393 9.3 0 9.3 مهندسی مشاور نیما       پيمانكار در مرحله انتخاب است.
27* احداث خط 63كيلوولت دو مداره تك باندل تغذيه كننده پست چمستان2 230 رویان چمستان 2 10 5 2 1 LYNX 1391 1393 0 0 0 مهندسی مشاور نیما قائم نیرو گستر بنیاد پوشش - مانه پرتو- یراق آوران پویا- پوبا غرب قائم نیرو گستر تغييرات پيشرفت فيزيكي در ماه جديد به دليل عدم ورود اطلاعات پروژه در سيستم مي باشد.
28 احداث خط هوايي63 كيلوولت دومداره دوباندل تغذيه كننده پست آزاد شهر2 فجر گنبد آزادشهر 29 15 2 2 LYNX 1392 1394 0.8 0 0.8 نيما       پيمانكار ندارد. (پروژه فاينانس)
29* احداث خط 63 كيلوولت دومداره دو باندل تغذيه كننده پست كلاله 2 علي آباد كلاله 40 20 2 2 LYNX 1392 1394 0 0 0 مشانير       پيمانكار ندارد. (پروژه فاينانس)
جمع     1003 130                          
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵