پروژه هاي انتقال

خطوط زميني و فيبر نوري

پروژه های احداث وتوسعه شبکه فيبر نوری و مخابرات در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام پروژه ابتداي خط انتهاي خط سطح ولتاژ کيلومتر نوع كابل تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار
شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل
شركت برق منطقه اي خراسان
1 خواف- شهيد كاوه خواف شهيد كاوه 400 150 فيبرنوري 1387 1393 15 0 15 منيران سيم نورپويا
2 قائن -  فردوس قائن  فردوس 132 119 فيبرنوري 1387 1393 15 0 15 منيران سیم نور پویا
3 فردوس - طبس  فردوس طبس 132 137 فيبرنوري 1387 1393 15 0 15 منيران پيما برق
4 تربت جام - خواف تربت جام   خواف 132 100 فيبرنوري 1387 1393 15 0 15 منيران پيما برق
5* بیرجند-باقران بیرجند  باقران 132 25 فيبرنوري 1388 1393 0 0 0 برق منطقه اي خراسان-مجري آفرينه توس
جمع 506                
*به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵