پروژه هاي انتقال

خطوط زميني و فيبر نوري

پروژه هاي احداث و تكميل کابل زميني 63 و 66 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393
رديف نام خط ابتداي خط انتهاي خط طول مدار (كيلومتر) طول مسير (کيلومتر) تعداد نام هادي تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
مدار باندل شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
شركت برق منطقه‌اي اصفهان
1 طالقاني - شهدا طالقاني شهدا 2،2 2،2 1 1 AL 1387 1394 3.8 0 3،8 قدس نيرو     -  
2 چمران - لاله  چمران لاله 7،6 3،8 2 1 AL 1385 1393 93.1 0 93.1 قدس نيرو نيروده سيمكو- سيمكو نيروده  
3 كابل 63 از پست  پاكدل به خطوط جاده شيراز- دانشگاه و جنوب  پاكدل جاده شيراز 4.4 2.2 2 1 AL 1384 1394 4 0 4 دانشمند   - -  
4 طالقاني - رباط طالقاني رباط 15،6 7،8 2 1 َAL 1387 1394 3،5 0 3،5 قدس نيرو        
5 چمران - شهدا چمران شهدا 4،4 2،2 2 1 AL 1385 1394 3،5 0 3،5 قدس نيرو        
6 كاشان4 - كاشان1 كاشان4 كاشان1 20 10 2 1 AL 1386 1394 3،5 0 3،5 دانشمند   - -  
7 گلپايگان2  گلپايگان2  گلپايگان 3 2 1 2 1 AL 1386 1394 1.9 0 1.9 مشانير        
8 آبشار - انرژي اتمي آبشار انرژي اتمي 16 8 2 1 AL 1388 1394 4.1 0 4.1 قدس نیرو        
9 كهندژ - رهنان كهندژ رهنان 20 10 2 1 AL 1386 1394 56.6 0 56.6 قدس نيرو ساراب سازان سيمكو ساراب سازان  
10 كهندژ - آتشگاه كهندژ آتشگاه 40 20 2 1 AL 1386 1394 2 0 2 مشانير        
11 طالقاني - صائب طالقاني صائب 1،4 0،7 2 1 AL 1387 1394 2 0 2 قدس نيرو        
12 طالقاني - حافظ طالقاني حافظ 1،4 0،7 2 1 AL 1387 1393 2 0 2 قدس نيرو        
13 طالقاني - طالقاني طالقاني طالقاني 15،6 7،8 2 1 AL 1387 1393 3،5 0 3،5 قدس نيرو        
14 ورود و خروج خط  شهرضا - بروجن در پست دهاقان شهرضا - بروجن پست دهاقان 1 1 1 1   1388 1393 1.9 0 1.9 مشانير        
جمع       151.6 77.4                          
 
شرکت برق منطقه‌ای باختر
1* ساوه 4 پست ساوه400 ساوه 4 40 20 2 1 مسي - XLPE 1389 1391 0 0 0 ندارد        
2* احداث خط و كابل 63 كيلوولت جهت تغذيه پست 63 كيلو ولت همدان 7 ورود و خروج خط همدان 3- همدان 4 همدان 7 60 30 2 1 مس - XLPE 1389 1391 0 0 0 ندارد        
3* احداث خطوط و كابل 63 كيلوولت از پست همدان به پست هاي همدان 4 و 5 پست همدان همدان4و5 4 2 2 1 مس - XLPE 1389 1391 0 0 0 ندارد        
 
شرکت برق منطقه اي تهران
1 ورود - خروج 2 مدارم نتظر قائم شهريار 63 در پست 230 شهريار منتظرقائم شهريار 63 پست 230 شهريار 12 6 2 1 XPLE- كابل خشك 1387 1392 36 0 36 قدس نيرو پرشين سازه پيما - پرشين سازه پيما  
2 تغيير مسير خطوط و كابل‌هاي شهيد فيروزي بالاي خيبان سازمان آب پست شهيد فيروزي 29 14.5 2 1 XPLE 1381 1393 82 0 82 تدبيرنيرومون نكوقدس نيرو ايستا تك سازه - ايستاتك سازه- الكتروسازه  
3 پاك - پايگاه (بازسازي كابل‌هاي فرسوده) پاك پايگاه (بازسازي كابل‌هاي فرسوده) 9 4،5 2 1 XPLE 1388 1393 16 0 16 تدبيرنيرو ساراب سازان - ساراب سازان  
4 معنوي 230 - پايگاه (بازسازي كابل‌هاي فرسوده) معنوي 230 پايگاه (بازسازي كابل‌هاي فرسوده) 9 4.5 2 1 XPLE 1388 1393 16 0 16 تدبير نيرو ساراب سازان - ساراب سازان  
5 اسلامشهر - پروفيل سازي (تقويت پروفيل سازي) اسلامشهر پروفيل سازي (تقويت پروفيل سازي) 14 7 2 1 كابل خشك 1387 1394 18 0 18 تدبير نيرو پيمابرق - پيمابرق  
6 كابل نمايشگاه - فجر نمايشگاه - فجر نمايشگاه - آفريقا 12 4 3 1 XPLE 1388 1394 16 0 16 تدبيرنيروهمسو نيروهنر آفرين توسعه انرژي آرمان الكتريك شرق - آرمان الكتريك شرق  
7 فيروزي – كلانتري فيروزي كلانتري 14،1 4،7 3 1 خشك 1388 1392 10 0 10 موننكو هدايت - هدايت  
8 الغدير - رسالت الغدير رسالت 8 4 2 1 XPLE 1388 1393 14 0 14 تدبيرنيرو پيمابرق - پيمابرق  
9 آزادگان – آذري آزادگان  آذري 13،5 4،5 3 1 خشك 1388 1393 13 0 13 موننكو گلوگاه نيرو بهشهر- تعاوني برق رساني گلوگاه نيرو بهشهر- تعاوني برق رساني گلوگاه نيرو بهشهر- تعاوني برق رساني  
10 آزادگان – جيحون آزادگان  جيحون 11 5،5 2 1 خشك 1388 1393 10 0 10 موننكو        
11 اسلامشهر - چهار دانگه اسلامشهر  چهار دانگه 8 4 2 1 XPLE- كابل خشك 1389 1393 18 0 18 تدبير نيرو پيمابرق - پيمابرق  
12 ارتباطات آهن مكان آهن مكان آهن مكان 10 5 2 1 xlpe 1388 1393 19 0 19 تدبير نيرو طلوع انرژي - طلوع انرژي  
13 فيروزي – آذربايجان فيروزي  آذربايجان 15 5 3 1 خشك 1388 1393 13 0 13 قدس نيرو- موننكو پرشين سازه سيم و كابل ابهر پرشين سازه  
14* ايجاد ارتباط دو مدار عظيميه 230- كرج 9 و يك مدار منتظرقائم - كرج 9 عظيميه 230 -كرج منتظر قائم- كرج 9 5 5 1 1 خشك 1387 1393 95 0 95 تدبير نيرو پيمابرق - پيمابرق  
15 تبديل به كابل خطوط 63 و 132 كيلوولت شهيد فيروزي سوئيچ يارد پيامبر- پست شهيد فيروزي خط شهيد فيروزي 21 10.5 2 1 XPLE 1387 1392 25 0 25 تدبير نيرو و قدس نيرو الكترو سازه كابل البرز و سيم و كابل ابهر الكتروسازه  
16 تغيير مسير كابل شوش- نواب در محدوده پل جواديه     1 0.5 2   خشك   1393 20 0 20          
جمع       182.6 82.2                          
 
شرکت برق منطقه اي فارس
1 ولی عصر - فردوسي - دانشگاه  230 دانشگاه شيراز 66 وليعصر شيراز 10 5 2 1 مسي 1381 1393 4 0 4 قدس نيرو        
2 ورود - خروج كابل امير كبير شيراز در پست سراج پست سراج (شيراز) پست سراج (شيراز) 4 2 2 1 مسي 1389 1393 2 0 2 مشاوره فارس        
3* خط كابلي پست خليج فارس پست خليج فارس (شيراز) پست گلستان 8 4 2 1 مسي 1389 1392 97 0 97 مشاوره فارس آرين انرژي اطلس سيم و كابل ابهر آرين انرژي اطلس  
4 كابل توربين - ميدان مصدق (پارامونت) پست توربين شيراز 66 مصدق شيراز 8 4 2 1 مسي 1390 1393 2 0 2 مشاوره فارس        
5 دانشگاه- فلسطين پست دانشگاه پست فلسطين 8 4 2 1 مسي 1392 1393 5 0 5 ندارد        
6 بوشهر1- بهمني2 بوشهر1 بهمني 10 5 2 1 مسي 1392 1393 40 1 41 مشانير -  
جمع  40 20                          
 
شرکت برق منطقه اي گيلان
1 اتصال کابل زمینی 63 کیلوولت پست جدید شهید عضدی(عضدی جدید - عضدی قدیم - سوئیچ یارد) عضدي جديد- عضدي قديم سوييچ يارد 9.4 4.7 2 1 مسي  1388 1391 75 2 77 قدس نیرو پترو آرام سيم وكابل ابهر پترو آرام  
2 ارتباط خطوط 63 كيلوولت تكمداره عضدي- مقدمومقدم- پيربازار عضدي پيربازار 0.5 0.5 1 1 مسي 1390 1391 92.5 0 92.5 قدس نیرو الكتروسازه  
جمع 9.9 5.2                          
 
شرکت برق منطقه اي مازندران
1 احداث خط 63 كيلوولت كابلي تغذيه كننده آمل 5 63 آمل 1 63 آمل 5 6 3 2 1 XPLE- XPLE 1390 1394 5 0 5 مهندسي مشاور نيما       پيمانکار ندارد.
2 احداث خط 63 كيلوولت دومداره دو باندل تغذيه كننده پست گنبد4 230 فجرگنبد 63 گنبد 4 3.6 1.8 2 1 XPLE- آلومينيوم 1389 1393 2.1 0 2.1 مهندسي مشاور نيما پناه آفرين  
جمع 9.6 4.8                          
 
شركت برق منطقه اي هرمزگان
1 كابل دريا- مصلي بندرعباس پست دريا بندعباس پست مصلي 8 4 2 1 XPLE- آلومينيوم 1392 1393 83.8 5.9 89.7 مشانير نيروآوران هرمز  
جمع 8 4                          
 
شرکت برق منطقه اي يزد
1* پست شهيدان پاكنژاد  ورود خروج خط بافق - شمال پست 63 پاكنژاد 14 7 2 1 آلومينيومي- فولاد  1386 1392 98 0 98 مشانير نيرو رسان سيم و كابل ابهر نيرورسان  
2 خط 63 كيلوولت كابلي تغذيه پست استقلال 230 شمال استقلال 8 4 2 1 آلومينيومي- فولاد  1392 1393 3.1 0 3.1 دانشمند        
جمع 8 4                          
 
جمع كل 410 198                          
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه در آستانه ي بهره برداري است و اين پروژه ها (با پيشرفت 95% و بالاتر) در جمع منظور نشده است.
* پروژه هاي با پيشرفت فيزيكي صفر درصد در جمع منظور نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵