پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 132 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 132کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي آذربايجان
1 افزايش ظرفيت پست ائلگلي 132/20 2 50 100         1387 1392 97 0 97 منا تايماز بتن مهام شرق پيمابرق كارهاي ساختماني تحويل موقت شد.
2 افزايش ظرفيت پست اروميه گازي (اروميه1) 132.20 1 40 40      

 

 

1386 1393 85.5 0 85.5 آناکو رعد تابان  
3 احداث پست دائم زرينه رود 132/20 2 40 80         1391 1393 21.7 0 21.7 آناكو ارسال توان

درمرحله سفارش تجهيزات

4 احداث پست 132/20 كيلوولت آخولا 132/20 1 50 50         1389 1392 5 0 5 آناكو بتون فرش پايدار      
5* احداث پست دائم 132/20 كيلوولت كشكسراي مرند 132/20 1 30 30             0 0 0 ندارد       مشخصات پروژه تاكنون ازطرف مجري اعلام نشده است (30/11/1392)
6* احداث پست شبستر 132/20 1 50 50         1391 1393 0 0 0 ندارد       در مرحله ي مكان يابي ميباشد و پروژه فاقد اعتبار است
7* احداث پست نصر 3 132/20 2 50 100         1388 1393 0 0 0 ندارد      

هنوز تحو.يل زمين انجام نشده است.

8 توسعه ي پست عجبشير با ترانس دوم 132/20 1 30 30         1391 1393 50 0 50 آناكو ارسال توان به محض پرداخت پيش پرداخت عمليات اجرايي شروع خواهد شد.
9 احداث پست ((مسكن مهر)- (دانشگاه سهند)) 132/20 1 50 50         1389 1393 75.5 0 75.5 منا ژوبين نيرو  
132/20 1 30 30
10 افزايش ظرفيت پست سعيدآباد با ترانس دوم 132/20 1 40 40         1390 1391 34.1 0 34.1 قدس نيرو مهام شرق  
11* پست سهند 4 و ورود و خروج خط تغذيه كننده 132/20 1 50 50         1389 1393 0 0 0 آناكو        
12* احداث پست مرحمت آباد (مياندوآب) 132/20 2 30 60         1391 1393 0 0 0 آناكو       مشخصات پروژه اعلام نشده و همچنين زمين پست هنوز به مجري تحويل نشده است.
13 توسعه ي پست بازگان با ترانس 154/132/20 كيلوولت 132/132/20 1 50 50         1391 1393 31 0 31 منا       به علت مشكلان تقدينگي راكد است.
14 توسعه ي پست تكاب 132/20 2 30 60         1389 1392 1 0 1 منا       يک دستگاه فيدر 20 کيلوولت در تاريخ 31/4/92 نصب و برقدار شد.
15* خريد پست هاي سيار 132/20 و 63/20 132/20 2 40 80         1389 1393 97.8 0 97.8 منا صانع شرق  
63/20 2 30 60
16 پست 230/132/20 كيلوولت شهيدسليمي (شهرك صنعتي) 132/15 1 50 50         1391 1392 5.5 0 5.5 منا مهام شزق  
17 پست 230/132/20 كيلوولت مركزي تبريز (GIS) 132/20 2 40 80         1391 1394 2.5 0 2.5 منا        
18 پست 230/132/20 كيلوولت (اروميه 230 دوم) 132/20 2 50 100         1391 1392 14.8 0 14.8 منا     تعميرات آذربايجان  
جمع   16   660                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵