پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 132 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 132کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي خوزستان
1* مالكريم 132.33 2 50 100     1 4.8 1387 1391 0 0 0 مشانير        
2 دوگنبدان 132.33 2 30 60     1 4.8 1380 1391 66.8 0 66.8 ندارد        
3* فرعي انديمشك-اندیمشک2 (دوستی) 132.33 2 50 100     1 4.8 1380 1389 98 0 98 مشانیر مجموعه سازان توان گستر دقیق  
4 خريد 6 دستگاه پست سيار 132.33 2 30 60         1383 1392 65 0 65 قدس نيرو پيمان غرب ايران ترانسفو- مهام شرق- ترانس پست پارس  
132.33 4 15 60
5 چوئبده 132.33 2 30 60     2 4.8 1385 1392 96.8 0 96.8 قدس نیرو خاطرافروز بختیاری صفانیکو پارسيان  
6 پست مركزي خرمشهر (خرمشهر4) 132.33 2 50 100     2 4.8 1385 1393 88.7 0 88.7 قدس نیرو زیباسازان سمیه صفانیکو انرژي عمران پاسارگاد  
7 پست جراحي 3 (بعثت) 132.33 2 50 100     2 4.8 1386 1394 7.9 0 7.9 مشانیر فضيلت راه اهواز      
8* اروند كنار gis 132.33 2 50 100     2 4.8 1380 1392 97.6 0 97.6 قدس نیرو زوزن زاهدان صفانیکو  
9* لالي 132.33 2 30 60     1 4.8 1380 1392 0 0 0 قدس نيرو  شمس اهواز مهام شرق  
10 دنا 132.20 2 30 60         1385 1393 77.5 0 77.5 قدس نیرو تامین سازه سبز مهام شرق    
11 باشت  132.33 2 30 60         1385 1394 12.9 0 12.9 مشانیر ارگ سازان پایتخت      
12* بيدرويه  132.33 2 30 60         1385 1392 98.8 0 98.8 قدس نیور صفانیکو  تعمیرات انتقال نیروی شمال  
13 شوش 2 (چغازنبیل) (یک ترانس برقدار شد) 132.33 1 30 30     2 4.8 1385 1392 83.7 0 93.7 قدس نیرو مجموعه سازان ایران داریان    
14* وحدت اهواز یا سه راه خرمشهر 132.33 4 30 120     2 4.8 1385 1393 99.5 0 99.5 قدس نیرو تحکیم سازه مطرح نیرو گسترش نیروی اکسین  
15* طالقاني ماهشهر 132.33 2 30 60     2 4.8 1385 1392 99.7 0 99.7 قدس نیرو ماهپور صفانیکو فن آوری نوین پارسیان  
16 کمربندي اهواز  132.33 4 27 108         1385 1393 61.4 0 61.4 قدس نیرو تحکیم سازه چوييده ايزه- مهام شرق گسترش نیروی اکسین  
17* دهدز 132.33 2 30 60     2 4.8 1388 1395 0 0 0 قدس نیرو        
18* ايذه2 (سوسن) 132.33 2 30 60     2 4.8 1387 1395 0 0 0 قدس نیرو        
19* توانا 132.33 2 30 60     2 4.8 1387 1393 99.2 0 99.2 قدس نیرو اساس راه اهواز صفانیکو فرا انرژی سازان  
20 کاويان اهواز 132.33 2 50 100     2 4.8 1387 1394 6.5 0 6.5 قدس نیرو پيشگامان كاسپين جنوب      
21 زهره هنديجان2 132.33 2 30 60     2 4.8 1387 1394 19.7 0 19.7 قدس نیرو راه گستر زيدون داريان    
22 دائم هفتگل 132.33 2 30 60     2 4.8 1387 1394 21.2 0 21.2 قدس نیرو تيام ساز اهواز داريان    
*23  مسجدسليمان 3 (دانشگاه) 132.33 2 50 100         1387 1395 4.5 0 4.5 ندارد        
24 بهمئي 132.33 2 30 60         1386 1394 12.5 0 12.5 قدس نيرو        
25  چمران شوشتر 132.33 2 50 100         1386 1394 29.0 0 29.0 ندارد اتانير    
26  ملاشيه (گلدشت) 132.33 2 50 100         1387 1394 23.9 0 23.9 قدس نيرو پيشگامان كاسپين جنوب مهام شرق    
27 شمال شرق شوشتر (آبشار) 132.33 2 50 100         1387 1394 77.4 0 77.4 قدس نيرو نيك تابان دز اتانير پيمان غرب  
*28  جايزان 132.33 2 30 60         1387 1394 0 0 0 ندارد        
29*  دشت روم 132.33 2 30 60         1387 1395 0 0 0 ندارد        
30 پرديس 132.33 2 50 100         1387 1394 0.3 0 0.3 قدس نيرو پيمان غرب انبار پيمان غرب  
31  شمال رامین (غدیر) 132.33 2 30 60         1387 1394 3.2 0 3.2 مشانير        
32  چرام 132.33 2 50 100         1387 1394 46.8 0 46.8 قدس نيرو بوير دشت ياسوج اتانير    
33 انديکا 132.33 2 30 60         1387 1392 67.8 0 67.8 ندارد        
34*  سردشت دزفول 132.33 2 30 60         1387 1392 0 0 0 ندارد        
35  پيچ خزامي 132.33 2 50 100         1387 1394 11.7 0 11.7 ندارد        
36  ميداوود 132.33 2 30 60     2 4.8 1388 1395 2 0 2 دریاپالا فضيلت راه اهواز      
37* جنوب دزفول 132.33 2 50 100         1387 1394 0 0 0 ندارد        
38*  دشت اوان 132.33 2 30 60     2 4.8 1388 1395 0 0 0 ندارد        
39*  گمرک خرمشهر  132.33 2 50 100     2 4.8 1388 1395 0 0 0 ندارد        
40* شهرک صنعتي ماهشهر 132.33 2 30 60         1388 1395 0 0 0 ندارد        
41*  شهرک صنعتي سربندر 132.33 2 30 60         1388 1395 0 0 0 ندارد        
42  شيرين شهر 132.33 2 30 60     2 4.8 1388 1395 0 0 0 ندارد        
43*  دانيال (جنوب شوش) 132.33 2 30 60     2 4.8 1388 1395 0 0 0 ندارد        
44* مركزي آبادن GIS 132.33 2 50 100     2 4.8 1388 1395 0 0 0 مشانیر        
جمع   50   1828     15 72                    
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵