پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 230 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي آذربايجان
1 توسعه پست اهر  (يک بي خط63) 230 0   0         1384 1393 93.8 0 93.8 آناکو تبدیل انرژی پایا عملیات ساختمانی تحویل موقت شده است.
2  پست سيار 230،20كيلوولت 230.20 1 40 40         1386 1393 72.8 0 72.8 منا پارسيان  
3 پست سيار 230،132کيلوولت (با ترانس 55 مگاولت آمپر) 230.132 1 55 55         1386 1393 77.8 0 77.8 منا پارسيان  
4 دو دستگاه پست سيار 230،63 کيلوولت (ترانس هاي 40 و 30 مگاولت)  230.63 1 40 40         1386 1393 78.8 0 78.8 منا پارسيان   یکی از پستها در گرمی نصب خواهد شد.
230.63 1 30 30        
5 پست 230/132/20 كيلوولت شهيد سليمي (شهرك صنعتي) 230/132 1 160 160         1391 1392 5.5 0 5.5 منا مهام شرق  
6 پست 230/63 كيلوولت گرمي 230/63 2 125 250         1387 1392 4 0.4 4.4 آريا نيروي جم زيبا اسكان كادوس      
7 توسعه ي بخش 230 كيلوولت پست پارس آباد و بي هاي 63 كيلوولت (در فازاول بي هاي 63 كيلوولت) 230/63 1 160 160         1389 1392 23.2 0 23.2 منا كامتال   تعميرات آذربايجان يکدستگاه ترانس 160 مگاولت آمپر در تاريخ 1391/03/01 برقدار شده است
8 پست230/132/20 كيلوولت مركزي تبريز (GIS) 230/132 2 200 400         1391 1394 2.5 0 2.5 منا       درحال تهيه اسناد مناقصه
9  پست230/63 كيلوولت سراب 230.63 1 160 160         1390 1393 7 0.5 7.5 قدس نيرو اسكان آراي آذر     اسناد مناقصه ديوارکشي و محوطه سازي تاييد و جهت تعيين پيمانکار به تدارکات ارسال شده است.
10 پست 230/132 كيلوولت خضرلو 230/132 2 160 320         1389 1392 2.5 0 2.5 قدس نيرو اسكان آراي آذر مهام شرق  
11 پست 230/132/20 كيلوولت گلمانخانه (اروميه 230 دوم) 230/132 2 160 320         1391 1392 14.8 0 14.8 منا     تعميرات آذربايجان  
12 احداث پست 230/63 اصلاندوز 230/63 2 160 320         1388 1390 0.8 0 0.8 مشانير       به علت کمبود نقدينگي پروژه راکد مي باشد.
230/63 2 40 80
جمع   19   2335                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵