-

پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 230 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي خوزستان
1 انديمشك (سبز آب)  230.132 2 160 320     2 4.8 1384 1392 58.7 0 58.7 دریاپالا مرواريد خبير بوشهر ترانس پست پارس  
230.132 2 50 100          
2 دو گنبدان (زاگرس) 230.33 2 50 100     2 4.8 1384 1392 66.8 0 66.8 مشانیر زیبا اسکان کادوس فولمن    
3* توسعه پست نيروگاه رامين 230 1 125 125         1386 1392 0 0 0 قدس نیرو تحکیم سازه فولمن يك ترانس 125 و يك ترانس 50
230 1 50 50        
4* سربندر2 (بنادر)  230.132 1 125 125     2 4.8 1384 1392 98 0 98 قدس نیرو ماهپور فرانیرو يك ترانس 125 و يك ترانس 50
230.132 1 50 50        
5  مهديس 230.33 2 50 100     2 4.8 1385 1393 66.6 0 66.6 قدس نیرو آستانه كوهسار منگشت فرانیرو  
6*  شهيد محمدي 230.33 2 50 100     2 4.8 1386 1392 98 0 98 قدس نیرو تحکیم سازه صفا نیرو نوسازي كاران  
7*  سردشت (اباذر) طرح دائم 230.33 2 50 100     2 4.8 1385 1392 98.8 0 98.8 قدس نیرو پیروبنا فرانیرو  
8 خريد يك دستگاه ترانس پشتيبان 230.132 1 160 160         1386 1393 51 0 51 قدس نیرو   ايران ترانسفو    
230.132 4 50 200
230.132 4 30 120
230.132 3 27 81
9 خريد و نصب سه دستگاه پست سيار 230 و 132 كيلوولت 230.132 3 30 90         1384 1392 2.5 0 2.5 قدس نیرو پيمان غرب ايران ترانسفو- مهام شرق  
10*  چنيبه (بهار) 230.132 2 50 100         1385 1392 0 0 0 ندارد        
11* توسعه ي پست ليشتر (طراح دائم) 230/132 2 50 100     2 4.8 1387 1392 98.3 0 98.3 مشانیر دژسازان فولمن  
12* اميديه (فرودگاه اميديه- اميد) 230.33 2 50 100         1384 1392 99 0 99 مشانير فولمن فولمن  
جمع   23   1271     6 28.8                    
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵