پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 230 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي مازندران
1* احداث پست 230 كيلوولت نيروگاه نكا 230 0   0         1388 1391 97.7 0 97.7 مشانير- قدس نيرو   پارسيان- ياسان اراك پارسيان تغييرات در پيشرفت فيزيكي به دليل با هم بودن اين پروژه با پروژه احداث پست20/63/230 كيلو ولت زاغمرز بوده است كه تفكيك شده اند.
2* احداث پست 230/63 گيلوولت مينو دشت 230.63 2 180 360         1384 1392 99 0 99 مشانير  ترانس پست پارس در فاز اول اين پروژه يک ترانس با ظرفيت 180 مگاولت آمپر برقدار گرديد.
3 احداث پست 63/230 كيلوولت محمودآباد 230.63 2 180 360         1388 1393 8.3 0 8.3 مشانير - موننكو پارسيان اين پروژه طبق موافقت دفتر برنامه ريزي توانير از آمل به محمود آباد منتقل گرديد، جز بانك اكو شده و در حال حاضر غيرفعال مي باشد.
4 احداث پست 63/230 كيلوولت نوشهر  230.63 2 160 320         1388 1395 37.4 0 37.4 موننكو پارسيان  
5 احداث پست 63/230 كيلوولت تنكابن 230.63 1 90 90         1388 1393 26 0.9 26.9 مشانير  پارسيان  
6 احداث پست 63/230 كيلوولت زاغمرز 230.63 2 70 140         1388 1393 68.1 0 68.1 مشانير- قدس نيرو  تكين- عرش نيرو پارسيان- تانش پارسيان  
7 خريد پست 63/230 كيلوولت سيار 230.63 1 40 40         1388 1392 92.6 0 92.6 مشانير  پارسيان  
8* احداث پست 20/63/230 كيلوولت بابل 230/63/20 2 180 360         1389 1391 99.7 0 99.7 مشانير ترانس پست پارس  
9 احداث يك بي 63 كيلوولت .و تكميل ضلع چهارم آرايش مربع پست 230 گيلوولت علمده 230 0   0         1386 1394 11.2 0 11.2 مشانير        
10  احداث پست 230،63 كيلوولت بهشهر 230/63 2 160 320         1387 1393 23.9 0 23.9 نيما- مشانیر فرانيرو  
11 افزايش ظرفيت در پست 63/230 چهل شهيد آمل 230/63 1 180 180         1391 1391 45.1 0 45.1 مشانیر       افزايش ظرفيت از 90+180*2 به 180+90*2 مگاولت آمپر
جمع   11   1470                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵