پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 230 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي تهران
1 پست شهيد فيروزي ( GIS ) 230.63.20 2 250 500     2 20 1382 1393 67 0 67 مشانير- منيران اسكان لوت- پارسيان ايران ترانسفو-پارسيان پارسيان  
230.63.20 2 40 80 4 4.8
2 ري گازي (3بي خط)- از مجموعه 25 فيدر 63 در پستهاي انتقال 230 0   0         1385 1393 29 0 29 تدبير نيرو-مشاورنيرو ساپتا  
3 دوشان تپه 230 (2 بي خط)- از مجموعه 25 فيدر 63 در پستهاي انتقال 230 0   0         1385 1392 94 0 94 تدبير نيرو-مشاورنيرو ساپتا- انرژي سازان تكين  
4* پرند 230 (1 بي خط)- از مجموعه 25 فيدر 63 در پستهاي انتقال 230 0   0         1385 1392 97 0 97 تدبير نيرو-مشاورنيرو ساپتا  
5 توسعه 2 فيدر 63 كيلوولت در پست 230/63 كيلوولت كمال آباد-فازدوم-از مجموعه 25 فيدر 63 در پستهاي انتقال 230 0   0         1385 1393 42 0 42 تدبيرنيرو- مشاورنيرو ساپتا  
6 تهرانپارس 230/63 2 80 160         1387 1393 44 0 44 دانشمند توان گستر دقيق ايران ترانسفو-توان گستر دقيق توان گستر دقيق  
7 تقويت پست 230 ورد آورد 230.63 1 160 160         1388 1393 50 0 50 تدبيرنيرو  تبديل انرژي پايا  
8 نيزار دائم 230.63.20 2 41.7 83.4     2 20 1382 1393 49 0 49 تدبير نيرو مهام شرق  
230.63.20 2 40 80 2 2.4
230.63 5 41.7 208.5    
جمع 16   1272 0 0 10 104                    
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵