پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و تکميل پستهاي 230 کيلوولت

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 230 کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي زنجان
1 پست 230/63 كيلوولت حسين آباد 230.63 2 125 250         1388 1394 46.4 0 46.4 قدس نيرو توسعه ابنيه هاي صنعتي ترانسفو- ذپارسيان پارسيان  
2* افزايش ظرفيت پست 230،63 كيلوولت زنجان(از 90*2به 160*2) 230.63 2 160 320         1384 1392

99.7

0 99.7 مشانير پارسيان ترانسفو ، پارسيان پارسيان ترانسها در سال 87و88 افزايش ظرفيت يافته ودرصد باقيمانده مربوط به تحويل موقت تجهيزات است.
3 افزايش دو بي خط 63  درپست  البرز 230 0   0         1386 1394 24.4 0 24.4 مشانير باروبن يم نام پروژه قبلا 2 بي خط 63 درپست البرزبود .
4* احداث پست 230/63 كيلوولت رازي 230.63 2 160 320         1391 1395 0 0 0         بخش خصوصي (نام پروژه قبلاً احداث پست ضياء آباد بوده است)- عقد قرارداد نشده است.
5* احداث پست 230/63 كيلوولت مرواريد 230.63 2 125 250         1391 1395 0 0 0         بخش خصوصي- عقد قرارداد نشده است.
6* احداث پست 230/63 كيلوولت نيك پي 230.63 2 125 250         1391 1395 0 0 0         بخش خصوصي- عقد قرارداد نشده است.
7* افزايش ظرفيت پست 230/63 كيلوولت تاكستان(از 125_2به 160_2) 23.63 2 160 320         1392 1393 47.8 0 47.8 ندارد   ايران ترانسفو  
8 افزايش يك بي خط 63 كيلوولت درپست 230ابهر 230     0         1393   2.2 0 2.2          
جمع   4   570 0 0 0 0                    
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵