پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 63و66کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور ماه سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي فارس
1 فرهنگ شهر 66.20 2 40 80         1387 1394 4 0 4 مشاوره فارس معاونت بهره برداري- نهاد بنا يم    
2 گويم 66.20 2 40 80         1387 1394 93 1 94 مشاوره فارس   يم    
3  پارامونت (ميدان مصدق) (GIS) 66.20 2 40 80         1387 1394 2 0 2 مشانير        
4 توسعه  سيدان 66.20 2 30 60         1385 1392 90 0 90 مشاوره فارس معاونت بهره برداري  
5 خان زنيان (خريد زمين) 66.20 2 40 80         1387 1394 6 0 6 تدبير نيرو        
6 ديندارلو (داريون) 66.20 2 30 60         1387 1393 11 0 11 قدس نيرو كتيبه پايدار      
7 گناوه 3 66.20 2 40 80         1387 1393 13 0 13 مشاوره فارس انرژي عمران پاسارگاد      
8 سراج 66.20 2 40 80         1387 1393 20 0 20 مشانير تكاب نيرو      
9  دبيران 66.20 2 30 60         1388 1392 46 0 46 مشاوره فارس عمران پاسارگاد مطرح نيرو    
10 رونيز 66.20 2 30 60         1388 1392 44 0 44 مشاوره فارس پيشگامان صنعت مطرح نيرو    
11 بنارويه 66.20 2 30 60         1387 1393 52 0 52 مشاوره فارس شيراز احداث مطرح نيرو    
12 تنگ تيزاب 66.20 2 30 60         1387 1393 32 0 32 مشانير جلا سازه جهرم مبنا نيرو    
13* توسعه  معالي آباد 66.20 2 40 80         1387 1392 99 0 99 مشاوره فارس معاونت بهره برداري  
14* افزايش ظرفيت خرامه 66.20 2 30 60         1387 1392 98 0 98 مشاوره فارس معاونت بهره برداري معاونت بهره برداري معاونت بهره برداري-مشاوره فارس  
15* افزايش ظرفيت ميانرود 66.20 2 40 80         1387 1392 98 0 98 مشاوره فارس معاونت بهره برداري  
16  صدرا2 66.20 2 40 80         1388 1394 3 0 3 مشاوره فارس تكاب نيرو      
17  دادين 66.20 2 30 60         1388 1394 30 0 30 مشانير        
18  سرچهان  66.20 2 30 60         1388 1393 37 0 37 قدس نيرو اورامانت سازه گستر      
19 پست شهرك صنعتي شيراز 2 66.20 2 30 60         1389 1392 76 0 76 مشانير ترازسازان شيراز يم-يم بهسو نيرو شرق  
20 پست دالين 66.20 2 40 80         1389 1393 28 0 28 مشيران ميشيوان      
21 پست 66 لپويي 66.20 2 40 80         1389 1394 2 0 2 مشيران        
22 خبريز 66.20 2 30 60         1389 1394 2 0 2 مشانير انرژي عمران پاسارگاد      
23 رودحله 66.20 2 30 60         1391 1392 9 0 9 مشاوره فارس تكاب نيرو      
24 برف فروشان (وحدت) 66.20 2 40 80         1391 1393 12 0 12 مشاوره فارس طمطراق      
25 افزايش ظرفيت شهدا 66 2 40 80         1390 1392 87 0 87 ندارد   ايران ترانسفو تعميرات نيروي برق فارس  
26* افزايش ظرفيت و توسعه پست تنگسير 66 2 30 60         1390 1392 97 0 97 ندارد   ايران ترانسفو تعميرات نيروي برق فارس  
27* افزايش ظرفيت و توسعه آياده طشك 66 2 30 60         1389 1392 97 0 97 ندارد   ايران ترانسفو    
28 پايگاه 66 2 40 80         1389 1392 25 0 25 ندارد   ايران ترانسفو    
29 پست دائم ريز 66 2 30 60         1391 1393 5 0 5 ندارد        
30 نيريز 2 66 2 40 80         1391 1393 2 0 2 ندارد        
31 افزايش ظرفيت احمدي نو 66 2 40 80         1390 1393 20 0 20 ندارد   ايران ترانسفو    
32 پست پكيج بهمني 2 (موقت) 66/20 1 40 40         1392 1392 76 1 77 مشانير ماهد نيرو  
جمع   53   1880                            
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است.

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵