پروژه هاي انتقال

پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي 63و66کيلوولت در دست اقدام در پايان شهریور سال 1393
رديف نام پست نسبت تبديل (كيلوولت) تعداد و ظرفيت تاريخ پروژه درصد پيشرفت فيزيکی مشاور پيمانكار ملاحظات
ترانسفورماتور (مگاولت آمپر)

راکتور (مگاوار)

خازن (مگاوار) شروع پيش بيني خاتمه سه ماهه قبل سه ماهه کنوني کل ساختماني تهيه تجهيزات نصب تجهيزات
تعداد ظرفیت ظرفیت کل تعداد ظرفیت تعداد ظرفیت
شركت برق منطقه اي زنجان
1* پست63/20 كيلوولت مركز شهرزنجان 63.20 2 40 80         1384 1392 987 0 98 مشانير پارسيان پارسيان - ترانسفو پارسيان  
2 احداث پست63/20 كيلوولت خرمدره 63.20 2 40 80         1386 1393 31.7 0 31.7 قدس نيرو آرمه راه صفا نيكو - ترانسفو صفا نيكو  
3 احداث پست63/20 كيلوولت البرز5 63.20 2 40 80         1386 1393 58.6 0 58.6 مشانير باروبن یم  
4 پست63/20 كيلوولت شمال شهر قزوين (پونك) 63.20 2 40 80         1386 1393 56.7 0 56.7 مشانير محوطه سازه یم  
5 پست63/20 كيلوولت معلم كلايه 63.20 2 15 30         1386 1394 28.1 0 28.1 قدس نيرو تراز ایستا مهر صفا نيكو ، ترانسفو صفا نيكو  
6 پست63/20 كيلوولت گلشهر كاظميه 63.20 2 40 80         1386 1394 56 0 56 قدس نيرو پارس ایوان صفا نيكو ، ترانسفو صفا نيكو  
7 پست63/20 كيلوولت زنجانرود 63.20 2 30 60         1386 1393 39.7 0 39.7 قدس نيرو پارس ایوان صفا نيكو ، ترانسفو صفا نيكو  
8 احداث پست 63/20 كيلووات تلمبه خانه گلابر (اختصاصي) 63.20 2 15 30         1388 1394 30.1 0 30.1 قدس نيرو باروبن صفا نيكو صفا نيكو  
9 افزايش يك بي ترانس درپست 63،20 كيلوولت البرز 63.20 1 30 30         1389 1394 24.8 0 24.8 مشانیر باروبن یم  
10 احداث يك دستگاه پست 63.20 كيلوولت البرز 63.20 2 30 60         1392 1394 6.1 0 6.1 مشانير   مهام شرق مهام شرق  
11* احداث یك دستگاه پست دوم 63.20 كيلوولت GIS 63.20 2 30 60         1393 1395 0 0 0 منيران        
12* احداث پست 63.20 كيلوولت خرمدشت 63.20 2 40 80         1393 1394 5.5 0 5.5 قدس نيرو        
13 نصب بانك خازني در پست 63 سلطان آباد 66     0     2 2.4 1391 1393 82 0 82 ندارد آتروبتن صفانيكو كارگستر از سال 93 وبا تفكيك پروژه هاي مذكور، پيشرفت فيزيكي مربوط به هركدام بصورت جداگانه منظور ميگردد.
14 نصب بانك خازني در پست 63 زنجان 1 66     0     2 2.4 1391 1393 76.5 0 76.5 ندارد صفانيكو از سال 93 وبا تفكيك پروژه هاي مذكور، پيشرفت فيزيكي مربوط به هركدام بصورت جداگانه منظور ميگردد.
15 نصب بانك خازني در پست 63 بوئين زهرا 66     0     2 2.4 1391 1393 43 0 43 ندارد صفانيكو از سال 93 وبا تفكيك پروژه هاي مذكور، پيشرفت فيزيكي مربوط به هركدام بصورت جداگانه منظور ميگردد.
16 نصب بانك خازني در پست 63 تاكستان 66     0     2 2.4 1391 1393 45.7 0 45.7 ندارد آتروبتن صفانيكو كارگستر از سال 93 وبا تفكيك پروژه هاي مذكور، پيشرفت فيزيكي مربوط به هركدام بصورت جداگانه منظور ميگردد.
جمع   19   610 0 0 9 21.6                    
* به معناي اينكه پرو‍‍ژه به اتمام رسيده است اما تحويل به بهره‌بردار نشده است .

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵