پروژه هاي انتقال

پست ها

خلاصه مقادير تعداد و ظرفيت پست هاي در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پایان شهريور ماه سال 1397
مگاولت آمپر
نام شرکت برق منطقه اي 400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت جمع کل ظرفيت
تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت 400و230 کيلوولت 132و63و66 کيلوولت جمع کل
آذربايجان 3 5 1245 12 15 1765 14 15 640 8 8 530 3710 1170 4880
اصفهان 5 6 1200 7 13 1865 0 0 0 30 55 2355 3065 2355 5420
باختر 2 4 800 7 8 1140 0 0 0 30 33 965 1940 965 2905
تهران 3 3 1200 12 21 1776.9 0 0 0 41 66 2380 2976.9 2380 5356.9
خراسان 10 7 1200 0 0 0 45 36 1140 0 0 0 1200 1140 2340
خوزستان 5 10 2345 4 20 1181 33 52 1808 0 0 0 3526 1808 5334
زنجان 2 2 400 6 0 0 0 0 0 13 7 220 400 220 620
سمنان 1 2 400 1 0 0 0 0 0 4 8 320 400 320 720
سيستان و بلوچستان 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
غرب 1 0 0 5 6 480 0 0 0 1 1 30 480 30 510
فارس 5 10 1830 8 11 1220 3 6 220 22 44 1580 3050 1800 4850
کرمان 4 4 1030 2 4 400 5 4 120 0 0 0 1430 120 1550
گيلان 0 0 0 10 12 1570 1 2 100 15 22 710 1570 810 2380
مازندران 2 0 0 9 9 1250 0 0 0 11 15 540 1250 540 1790
هرمزگان 1 2 400 11 20 2520 5 10 300 11 22 660 2920 960 3880
يزد 1 2 400 2 4 570 1 1 15 4 6 200 970 215 1185
جمع کل 45 57 13150 99 143 15738 107 126 4343 190 287 10490 28888 14833 43720.9
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي بالاي 95% در جمع منظور نشده است .
 

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵