پروژه هاي انتقال

پست ها

خلاصه مقادير تعداد و ظرفيت پست هاي در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پایان دی ماه سال 1397
مگاولت آمپر
نام شرکت برق منطقه اي 400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت جمع کل ظرفيت
تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت 400و230 کيلوولت 132و63و66 کيلوولت جمع کل
آذربايجان 3 5 1945 12 15 1765 14 15 640 7 8 530 3710 1170 4880
اصفهان 4 6 1200 6 11 1545 0 0 0 31 57 2370 2745 2370 5115
باختر 2 4 800 5 8 1140 0 0 0 28 29 845 1940 845 2785
تهران 4 4 1400 13 21 1776.9 0 0 0 40 46 1680 3176.9 1680 4856.9
خراسان 11 9 1600 0 0 0 43 32 1095 0 0 0 1600 1095 2695
خوزستان 5 10 2345 4 20 1181 28 52 1808 0 0 0 3526 1808 5334
زنجان 2 0 0 6 0 0 0 0 0 13 7 220 0 220 220
سمنان 1 2 400 1 0 0 0 0 0 4 8 320 400 320 720
سيستان و بلوچستان 0 0 0 1 2 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250
غرب 1 0 0 4 6 480 0 0 0 2 3 0 480 0 480
فارس 5 10 1830 8 11 1220 3 6 220 22 42 1500 3050 1720 4770
کرمان 3 4 1030 2 0 0 5 4 160 0 0 0 1030 160 1190
گيلان 0 0 0 10 12 1570 1 2 100 15 20 63 1570 730 2300
مازندران 2 0 0 9 4 640 0 0 0 12 8 260 640 260 900
هرمزگان 1 2 400 11 20 2520 5 10 300 11 14 340 2920 640 3560
يزد 1 2 400 1 2 32 1 0 0 4 6 200 720 200 920
جمع کل 45 58 13350 93 132 14408 100 121 4323 189 248 8895 27758 13218 40975.9
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي بالاي 95% در جمع منظور نشده است .
 

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵