پروژه هاي انتقال

پست ها

خلاصه مقادير تعداد و ظرفيت پست هاي در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پایان اسفند ماه سال 1396
مگاولت آمپر
نام شرکت برق منطقه اي 400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت جمع کل ظرفيت
تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت تعداد پروژه تعداد ترانس جمع ظرفيت 400و230 کيلوولت 132و63و66 کيلوولت جمع کل
آذربايجان 3 5 1945 12 16 1925 14 15 640 8 8 530 3870 1170 5040
اصفهان 4 6 1200 7 13 1865       31 57 2380 3065 2380 5445
باختر 2 4 800 7 10 1390       32 33 965 2190 965 3155
تهران 3 6 3000 14 33 3256.9       49 47 1830 6256.9 1830 8086.9
خراسان 10 9 1600 0 0 0 47 36 965       1600 965 2565
خوزستان 5 10 2345 4 20 1181 31 52 1808       3526 1808 5334
زنجان 2 3 715 5 0 0       19 7 220 715 220 935
سمنان 1 2 400 1 0 0       4 8 320 400 320 720
سيستان و بلوچستان 1 1 0 4 2 250             150 0 250
غرب 1 0 0 5 4 480       1 1 30 480 30 510
فارس 4 8 1830 6 11 1540 3 6 220 22 42 1500 3370 1720 5090
کرمان 3 6 1430 2 4 400 4 2 60       1830 60 1890
گيلان 0 0 0 10 12 1570       14 24 770 1570 770 2340
مازندران 2 0 0 9 9 1250       13 19 700 1250 700 1950
هرمزگان 1 2 400 11 22 2680 5 10 300 11 20 660 3080 960 4040
يزد 2 2 400 2 4 570 1 1 15 4 6 200 970 215 1185
جمع کل 44 64 16065 99 160 18358 105 122 4008 208 272 10105 34423 14113 48535.9
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي بالاي 95% در جمع منظور نشده است .
 

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵