پروژه هاي انتقال

خطوط

خلاصه وضعيت پروژه هاي احداث و توسعه خطوط در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پايان شهريور ماه 1397
نام شرکت برق منطقه اي نوع خط خطوط انتقال خطوط فوق توزيع جمع خطوط انتقال 400و 230 جمع خطوط فوق توزيع 132 و 63 جمع کل خطوط (کيلومتر مدار) فيبر نوري
400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت
تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار)
آذربايجان هوايي 5 345 10 500.5 12 85 13 377.9 845.5 22 867.5 13 160
زمینی                       
اصفهان هوايي 5 364 5 229.4 1 120 25 307.8 593.4 6 599.4 2 123
زمینی      3 18.8 0 0 15 118.6 18.8 3 21.8
باختر هوايي 6 18 6 170 0 0 16 1188 188 6 194 0  
زمینی     0 0 0 0 3 40 0 0 0
تهران هوايي 3 384 3 83 15 343.2 21 246.2 467 18 485 0  
زمینی      3 9.5 0 0 23 167 9.5 3 12.5
خراسان هوايي 6 86 0 0 0 0 0 0 86 0 86 10 50
زمینی     0 0 13 23.4 0 0 0 13 13
خوزستان هوايي 5 50 4 30 31 810 0 0 80 35 115   0
زمینی      0 0 0 0 0 0 0 0  
0زنجان هوايي 2 110 1 0 0 0 13 474 110 1 111 19 126
زمینی     0 0 0 0 0 0 0 0 0
سمنان هوايي 1 4 0 0 0 0 4 154 4 0 4    
زمینی                      
سيستان و بلوچستان هوايي 1 290 2 250 4 104 5 35 540 6 546 1 0
زمینی     0 0 0 0 0 0 0 0  
غرب هوايي     2 40 0 0 3 64 40 2 42    
زمینی     0 0 0 0 0 0 0 0 0
فارس هوايي 2 154 9 259.4 5 254 27 968 413.2 14 427.4    
زمینی      1 16 0 0 4 30 16 1 17
کرمان هوايي 3 230 0 0 3 66 0 0 230 3 233    
زمینی      0 0 0 0 0 0 0 0 0
گيلان هوايي     1 140 0 0 1 140 140 1 141    
زمینی     0 0 0 0 6 41.4 0 0 0
مازندران هوايي     15 400.4 0 0 28 942.6 400.4 15 415.4 1 0
زمینی      0 0 0 0 4 0 0 0 0
هرمزگان هوايي 1 80 0 0 6 400 5 342 80 6 86    
زمینی      1 14 0 0 4 3 14 1 15
يزد هوايي 2 2 1 2 1 44 3 142 4 2 6    
زمینی      0 0 0 0 1 8 0 0 0
جمع کل هوايي 42 2117 59 2104.7 78 2226.2 164 5382 4222 7608 11829 46 459
زمینی  0 0 9 80.3 16 25.8 60 408 80 434 514
جمع کل 42 2117 68 2185 94 2252 224 5790 4302 8042 12344
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي صفر و بالاي 95% مقاديرشان در جمع منظور نشده است .
 

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵