پروژه هاي انتقال

خطوط

خلاصه وضعيت پروژه هاي احداث و توسعه خطوط در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پايان دی ماه 1397
نام شرکت برق منطقه اي نوع خط خطوط انتقال خطوط فوق توزيع جمع خطوط انتقال 400و 230 جمع خطوط فوق توزيع 132 و 63 جمع کل خطوط (کيلومتر مدار) فيبر نوري
400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت
تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار)
آذربايجان هوايي 5 345 10 500.5 12 89 12 377.9 845.5 22 867.5 15 .0
زمینی  0 0 1 22 3 2.4 0 0 22 4 26
اصفهان هوايي 5 319 4 210.8 1 120 21 378.6 529.8 5 534.8 2 0
زمینی  0 0 3 18.8 0 0 12 118.6 18.8 3 21.8
باختر هوايي 6 18 7 160 0 0 16 1086 178 7 185 0 0
زمینی 0 0 0 0 0 0 3 40 0 0 0
تهران هوايي 4 384 3 83 0 0 24 254.8 467 3 470 0 0
زمینی  0 0 3 9.5 0 0 27 145 9.5 3 12.5
خراسان هوايي 6 86 0 0 15 342.2 0 0 086 15 101 10 0
زمینی 0 0 0 0 13 23.4 0 0 0 13 13
خوزستان هوايي 5 50 4 30 36 890 0 0 80 40 120 0 0
زمینی  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زنجان هوايي 2 110 1 0 0 0 13 278 110 1 11 20 96
زمینی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سمنان هوايي 1 4 0 00 0 0 4 84 4 0 4 0 0
زمینی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
سيستان و بلوچستان هوايي 2 290 2 250 4 104 5 80 540 6 546 1 0
زمینی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
غرب هوايي 0 0 1 40 0 0 2 64 40 1 41 0 0
زمینی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
فارس هوايي 3 158 9 259.4 5 254 28 968 217.4 14 431.4 0 0
زمینی  0 0 1 16 0 0 4 30 16 1 17
کرمان هوايي 3 230 0 0 3 66 0 0 230 3 233 0 0
زمینی  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
گيلان هوايي 0 0 1 140 0 0 1 140 140 1 141 0 0
زمینی 0 0 0 0 0 0 4 41.4 0 0 0
مازندران هوايي 0 0 15 192.4 0 0 28 942.6 192.4 15 207.4 1 0
زمینی              4 6 0 0 0
هرمزگان هوايي 2 80 0 0 6 400 6 342 80 6 86 0 0
زمینی  0 0 1 0 0 0 4 3 0 1 1
يزد هوايي 2 2 1 0 1 44 3 142 2 2 4 0 0
زمینی  0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
جمع کل هوايي 46 2076 58 1866 83 2309.2 163 5138 3942 7447 11389 49 96
زمینی  0 0 9 66 16 25.8 59 392 66 418 484
جمع کل 46 2076 67 1932 99 2335 222 5530 4008 7865 11873
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي صفر و بالاي 95% مقاديرشان در جمع منظور نشده است .
 

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵