پروژه هاي انتقال

خطوط

خلاصه وضعيت پروژه هاي احداث و توسعه خطوط در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پايان اسفند ماه 1396
نام شرکت برق منطقه اي نوع خط خطوط انتقال خطوط فوق توزيع جمع خطوط انتقال 400و 230 جمع خطوط فوق توزيع 132 و 63 جمع کل خطوط (کيلومتر مدار) فيبر نوري
400 کيلوولت 230 کيلوولت 132 کيلوولت 66و63 کيلوولت
تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار) تعداد پروژه طول خطوط (كيلومتر مدار)
آذربايجان هوايي 6 798 11 648.5 11 125 13 403.9 1446.5 22 1468.5 13 160
زمینی      1 22 4 14.4 15 122.6 22 5 27
اصفهان هوايي 5 314 5 229.4 1 120 26 409.8 543.4 6 549.4 1 123
زمینی      3 18.8         18.8 3 21.8
باختر هوايي 6 18 7 170     16 1268 188 7 195    
زمینی             3 0 0 0 0
تهران هوايي 4 357 5 214.2     26 277.6 571.2 5 576.2    
زمینی      4 9.5     25 164 9.5 4 13.5
خراسان هوايي 8 72     18 308.2 18 525 72 18 90 10 50
زمینی         12 44     0 12 12
خوزستان هوايي 5 50 4 30 36 574     80 40 120    
زمینی                  0 0 0
زنجان هوايي 2 160 1 0         160 1 161 19 144
زمینی                 0 0 0
سمنان هوايي             6 158 0 0 0    
زمینی                 0 0 0
سيستان و بلوچستان هوايي 2 290 5 250 4 208 4 90 540 9 549    
زمینی                 0 0 0
غرب هوايي     3 260     3 64 260 3 263    
زمینی                 0 0 0
فارس هوايي 1 150 7 239.4 5 254 28 1094 389.4 12 401.4    
زمینی      1 16     4 30 16 1 17
کرمان هوايي 3 230 1 0 3 66     230 4 234    
زمینی                  0 0 0
گيلان هوايي     1 140     2 140 140 1 141    
زمینی             5 41.4 0 0 0
مازندران هوايي     15 400.4     28 997.6 400.4 15 415.4 1 0
زمینی              4 5.6 0 0 0
هرمزگان هوايي 1 80     3 320 3 20 80 3 83    
زمینی      1 0     3 3 0 1 1
يزد هوايي 2 2 1 2 1 44 3 142 4 2 6    
زمینی              1 8 0 0 0
جمع کل هوايي 45 2521 66 2584 82 2019 176 5590 5105 7609 12714 44 477
زمینی  0 0 10 66 16 58.4 60 375 66 433 499
حمع کل 45 2521 76 2650 98 2078 236 5965 5171 8042 13213
* پروژه هاي با درصد پيشرفت فيزيكي صفر و بالاي 95% مقاديرشان در جمع منظور نشده است .
 

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵