گزارشات آماری صنعت برق در سال 1390

توليد نيروی برق در سال 1390

آمار تفصيلی ويژه مديران در سال 1390 

توزيع نيروی برق در سال 1390

انتقال نيروی برق در سال 1390

 

 

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳۵۵۶۱ ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵