گزارشات آماری صنعت برق در سال 1392

توليد نيروی برق در سال 1392

آمار تفصيلی ويژه مديران در سال 1392 

توزيع نيروی برق در سال 1392

انتقال نيروی برق در سال 1392

 

 

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳۵۵۶۱ ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵