گزارشات آماری صنعت برق در سال 1394

توليد نيروی برق در سال 1394

آمار تفصيلی ويژه مديران در سال 1394 

توزيع نيروی برق در سال 1394

انتقال نيروی برق در سال 1394

 

 

آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳۵۵۶۱ ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵