کارکنان آمار شركت هاي برق منطقه اي

مشخصات کارکنان گروه يا دفتر اطلاعات مديريت و آمار شرکت هاي برق منطقه اي

نام و نام خانوادگي عنوان سازماني عنوان سازماني تحصيلات رشته تحصيلي سال ورود به شركت سال ورود به واحد آمار نوع قرارداد تلفن واحد همراه با پيش شماره فاكس پست الکترونيکي
اداري فني اداري فني رسمي حكمي مدت معين ساير
آذربايجان
منوچهر ولي زاده ضيائي رئيس گروه آمار و مديريت طلاعات   * ليسانس    * ۱۳۶۲ ۱۳۶۲   *     ۰۴۱۱۵۲۶۱۶۲۹ ۰۴۱۱۵۲۶۱۶۱۶(شرکت) manouchehr_ziaee@yahoo.com
يعقوب مشکبار  کارشناس آمار *   ليسانس  *   ۱۳۶۷ ۱۳۷۷   *     ۰۴۱۱۵۲۶۱۶۲۹ ۰۴۱۱۵۲۶۱۶۱۶(شرکت)  
نسرين شکري ــ *   ليسانس  *   ۱۳۸۸ ۱۳۹۰     *   ۰۴۱۱۵۲۶۱۶۰۱ ۵۲۶۱۶۱۶(شرکت)  
اصفهان
محمد رضا محقق زاده اصل  رئيس گروه آمار و اطلاعات مديريت   * فوق ليسانس  مديريت اجرايي *   ۱۳۷۳ 1389   *     ۳۱۱۶۹۳۴۵۲۸ ۳۱۱۶۲۷۷۶۶۰ Mohaghegh_Zadeh@yahoo.com
محسن جعفري  کارشناس آمار *   ليسانس آمار *   ۱۳۸۲ ۱۳۸۲ *       ۳۱۱۶۹۳۴۳۸۳ ۳۱۱۶۲۷۷۶۶۰ m.jafarei@yahoo.com
زهره معظم کارشناس  نرم افزار   * ليسانس علوم كامپيوتر   * ۱۳۸۷ ۱۳۹1     *   ۳۱۱۶۹۳۴۳۸۳ ۳۱۱۶۲۷۷۶۶۰ moazamzohre@gmail.com
باختر
غلامعلي صفري كارچاني مدير دفتر فن آوري ارتباطات و مديريت اطلاعات      كارشناس كامپيوتر   ۱۳۸۳ ۱۳۹۰        * ۸۶۱۴۱۳۲۲۲۰ ۸۶۱۴۱۳۲۱۲۳ info@brec.ir
ربابه پوربوالي  كارشناس مسوول آمار     كارشناس حقوق   ۱۳۶۵ ۱۳۷۰    *     ۸۶۱۴۱۳۰۲۱۳ ۸۶۱۴۱۳۲۱۲۳ amar@brec.ir
رضوان رفيعي  كارشناس آمار و اطلاعات     كارشناسي آمار *   ۱۳۸۲ ۱۳۸۲        * ۸۶۱۴۱۳۲۲۲۰ ۸۶۱۴۱۳۲۱۲۳ amar@brec.ir
فاطمه ملكي  كارشناس آمار و اطلاعات     كارشناسي ارشد آمار *   ۱۳۸۳ ۱۳۸۳       ۸۶۱۴۱۳۲۲۲۰ ۸۶۱۴۱۳۲۱۲۳ amar@brec.ir
جهانبخش مجنوني  كمك كارشناس آمار     كارداني علوم اداري *   ۱۳۶7 ۱۳۶7   *     ۸۶۱۴۱۳۲۲۲۰ ۸۶۱۴۱۳۲۱۲۳ -
تهران
محمدجواد توفيقي مدير دفتر مهندسي اطلاعات و GIS   * فوق ليسانس   * ۱۳۶۸ ۱۳۷۵   *     ۰۲۱۲۲۱۲۲۹۶۵- ۰۲۱۲۲۱۲۲۹۶۹ amar@trec.co.ir
ندا كاظمي رييس گروه مديريت اطلاعات و آمار   * ليسانس نرم افزار   * 1383 1384   *     ۰۲۱۲۳۸۱۲۵۰۷ ۰۲۱۲۲۱۲۲۹۶۹ amar@trec.co.ir
ناهيد جباري كارشناس ارشد مديريت داده ها و اطلاعات *   ليسانس *   ۱۳۸۳ ۱۳۸۳   *     ۰۲۱۲۳۸۱۲۵۰۸ ۰۲۱۲۲۱۲۲۹۶۹ amar@trec.co.ir
فاطمه قائدقلعه كمك كارشناس بار و انرژي *   فوق ديپلم *   ۱۳۷۰ ۱۳۸۶   *     ۰۲۱۲۳۸۱۲۵۴۳ ۰۲۱۲۲۱۲۲۹۶۹ amar@trec.co.ir
خراسان
پيمان نهاوندي مدير دفتر فن آوري ارتباطات ومديريت اطلاعات   * كارشناس ارشد مديريت   * ۱۳۷۶ ۱۳۷۶ *       ۰۵۱۱۶۱۰۳۸۱۰ ۰۵۱۱۶۱۰۳۸۲۹ m.hosseinzade@krec.ir
عليرضا رضوي شانديز کارشناس مسول آمار و اطلاعات *   كارشناس ارشد *   ۱۳۸۱ ۱۳۸۱   *     ۰۵۱۱۶۱۰۳۸۱۸ ۰۵۱۱۶۱۰۳۸۲۹ a.razavi@krec.ir
خوزستان
حسن بخردي رئيس گروه آمار و اطاعات *   ليسانس آمار *   ۱۳۷۵ ۱۳۷۵ *       ۶۱۱۳۳۶۹۰۷۸ ۶۱۱۳۳۶۹۰۷۵ bekhradi_h@yahoo.com
علي کردوني کارشناس مسئول آمار *   ليسانس آمار *   ۱۳۸۰ ۱۳۸۳ *       ۶۱۱۳۳۶۹۰۷۸ ۶۱۱۳۳۶۹۰۷۵ a.kardoni@yahoo.com
معصومه آروند   *   كارشناس اداري *   1381 1390              

يادآور ميشود که گروه آمار و اطلاعات زير نظر مدير دفتر فناوري و مديريت اطلاعات (آقاي مهندس نعيمي) فعاليت مي کند.

زنجان
فريبا جزء پناهي كارشناس مسوول اطلاعات مديريت *   ليسانس اقتصاد نظري *   ۱۳۶۹ ۱۳۶۹   *     ۰۲۴۱۴۱۴۵۴۰۶ ۰۲۴۱۴۱۴۵۴۶۲ f_panahi@zrec.co.ir
فريبا زرين آبادي کارشناس اطلاعات و آمار *   ليسانس حسابداري و فوق ديپلم آمار *   ۱۳۷۲ ۱۳۷۲   *     ۰۲۴۱۴۱۴۵۴۰۷ ۰۲۴۱۴۱۴۵۴۶۲  
رباب قرباني کارشناس تجزيه و تحليل اطلاعات *   ليسانس آمار *   ۱۳۷۵ ۱۳۷۵   *     ۰۲۴۱۴۱۴۵۴۵۷ ۰۲۴۱۴۱۴۵۴۶۲  
سمنان
مجيد فخاريان مدير دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات   * فوق ليسانس   صنايع ۱۳۷۲ ۱۳۸۳       قراردادي ۰۲۳۱۳۳۲۱۰۶۹ ۰۲۳۱ ۳۳۲۱۹۳۲ ict_mng@semrec.co.ir
عباس شوروني كارشناس آمار و انفورماتيك   * ليسانس   برق-الكترونيك ۱۳۷۹ ۱۳۸۸       قراردادي ۰۲۳۱۳۳۲۱۰۶۹
۰۹195449628
۰۲۳۱ ۳۳۲۱۹۳۲ a_shoroni@semrec.co.ir
سيستان و بلوچستان
محمودرضا سروش مدير دفتر فناوري اطلاعات و مديريت   * فوق ليسانس    * ۱۳۶۷ ۱۳۸۲ *       ۵۴۱۸۰۲۷۰۷۴ ۰۵۴۱۲۴۴۰۴۱۳ md.soroosh@yahoo.com
محمد رضا کيخا کارشناس نرم افزار    * فوق ليسانس    * ۱۳۷۸ ۱۳۷۸ *       ۵۴۱۸۰۲۷۱۴۵ ۰۵۴۱۲۴۴۰۴۱۳ MRK.۱۳۵۲@yahoo.com
جواد اويسي کهخا کارشناس سخت افزار   * ليسانس   * ۱۳۸۲ ۱۳۸۲       * ۵۴۱۸۰۲۷100 ۰۵۴۱۲۴۴۰۴۱۳ gvd_ov@yahoo.com
جواد هاشم زهي  کارشناس آمار  *   ليسانس *   ۱۳۷۱ ۱۳۷۴ *       ۵۴۱۸۰۲۷۰۳۴ ۰۵۴۱۲۴۴۰۴۱۳ jhjh۱۳۸۸@yahoo.com
محمد ابراهيم مودي تکنسين سخت افزار    * ديپلم   * ۱۳۶۹ ۱۳۶۹ *       ۵۴۱۸۰۲۷۰۲۹ ۰۵۴۱۲۴۴۰۴۱۳ saba۱۰۹۴@yahoo.com
غلامرضا صباغ مقدم كمك كارشناس آمار           1371 1391              
غرب
ليدا مرادي مدير دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات   * فوق ليسانس  مهندسي صنايع   * ۱۳۶۷ ۱۳۸۰   *     ۰۸۳۱۸۲۴۸۲۱۳ ۰۸۳۱۸۲۳۲۰۸۲ moradi@ghrec.co.ir
علي يوسفي کارشناس مسئول آمار و اطلاعات *   ليسانس آمار *   ۱۳۷۴ ۱۳۷۴   *     ۰۸۳۱۸۲۳۱۶۷۱ ۰۸۳۱۸۲۳۲۰۸۲ amar@ghrec.co.ir
فانوس آوخ کارشناس تجزيه و تحليل آمار *   ليسانس آمار *   ۱۳۸۵ ۱۳۸۵       * ۰۸۳۱۸۲31671 ۰۸۳۱۸۲۳۲۰۸۲ amar@ghrec.co.ir
فارس
محمد رضا گلساز شيرازي  مدير دفتر فن آوري ارتباطات و مديريت اطلاعات   *  فوق ليسانس برق قدرت   * ۱۳۷۷ ۱۳۸۷ *       ۰۷۱۱۲۳۰۶۳۵۲
۰۷۱۱۲۱۴۲۵۶۸
۰۷۱۱۲۳۰۸۴۰۳ MSHIRAZI@FREC.CO.IR
 الهام وزيري نسب  کارشناس مسئول آمار و اطلاعات *   ليسانس آمار - فوق ليسانس مديريت اجرايي *   ۱۳۷۰ ۱۳۷۰ *       ۰۷۱۱۲۱۴۲۵۹۶ ۰۷۱۱۲۳۰۸۴۰۳ E_VAZIRY@YAHOO.COM
 شهرام بهارلوي  کارشناس آمار و تجزيه و تحليل اطلاعات *    ليسانس رياضي *   ۱۳۶۳ ۱۳۸۲ *       ۰۷۱۱۲۱۴۲۵۷۳ ۰۷۱۱۲۳۰۸۴۰۳ BAHARLOO_SH@YAHOO.COM
 مژده نامور  کارشناس آمار *    ليسانس رياضي كاربردي *   ۱۳۷۰ ۱۳۷۵ *       ۰۷۱۱۲۱۴۲۵۷۲ ۰۷۱۱۲۳۰۸۴۰۳ MNNAMVAR@YAHOO.COM
سيد احمد موسوي  کارشناس آمار *    ليسانس رياضي كاربردي *   ۱۳۸۷ ۱۳۸۹     *   ۰۷۱۱۲۱۴۲۵۳۷ ۰۷۱۱۲۳۰۸۴۰۳ SALEHI_۸۰۲۰۰۰@YAHOO.COM
 فرزاد تربيت نوبري  کمک کارشناس آمار *    فوق ديپلم علوم اداري *   ۱۳۶۷ ۱۳۶۷ *       ۰۷۱۱۲۱۴۲۵73 ۰۷۱۱۲۳۰۸۴۰۳ FTARBIAT@YAHOO.COM
ليلا محمدي منفرد کارشناس سيستم    * ليسانس کامپيوتر-نرم افزار   * ۱۳۸۷ ۱۳۸۷       * ۰۷۱۱۲۱۴۲۵۰۹ ۰۷۱۱۲۳۰۸۴۰۳ LEILI_MONFARED@YAHOO.COM
مرضيه محب کارشناس آمار   * ليسانس کامپيوتر-نرم افزار   * ۱۳۸۷ ۱۳۸۷       * ۰۷۱۱۲۱۴۲۵۵۰ ۰۷۱۱۲۳۰۸۴۰۳ MOHEB@FREC.CO.IR
زهرا قادري کارشناس شبکه    * ليسانس کامپيوتر-نرم افزار   * ۱۳۸۷ ۱۳۸۷       * ۰۷۱۱۲۱۴۲۵۰۸ ۰۷۱۱۲۳۰۸۴۰۳ ZAHRAGH@GMAIL.COM
محبوبه نيك اقبال کارشناس GIS *   فوق ليسانس جغرافيا *   ۱۳۸۹ ۱۳۸۹     *   ۰۷۱۱۲۱۴۲۹۳۹ ۰۷۱۱۲۳۰۸۴۰۳ NIKEGHBAL.M@GMAIL.COM
کرمان
شهره شهرياري مدير دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات           1367 8 سال         09131420148-03412738070 03412738014  
فاطمه سوداگرزاده كمككارشناس سيستم هاي اطلاعاتي   * فوق ديپلم آمار ودانشجوي ليسانس  حسابداري *   ۱۳۷۰ از سال ۷۰ تا ۸۳ واز سال۸۸ تاکنون   *     ۰۳۴۱-۲۷۳۸۰۷۰ ۰۳۴۱-۲۷۳۸۰۱۴ amar@ker.co.ir
لعيا نژاد صاحبي       ليسانس الکترونيک   * تير ۱۳۸۹ ۱۳۸۹     *        
گيلان
محمود طلوع قمري مدير دفترفناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات   * ليسانس کامپيوتر(نرم افزار)   * ۱۳۷۳ ۱۳۸۸     *   ۰۱۳۱-۳۲۲۳۰۵۰ ۰۱۳۱-۳۲۲۰۰۱۲ m.toloo@gilrec.co.ir
نادر يوسفي كارشناس تحليل داده ها           1362 10 سال         09111368851-01313232848 01313220012 n.yousefi@gilrec.co.ir
ناهيد نجف زاده کارشناس کتابداري و آمار *   ليسانس زبان انگليسي *   ۱۳۷۴ ۱۳۸۴       * ۰۱۳۱-۳۲۲۸۴۴۲ ۰۱۳۱-۳۲۲۸۴۴۲ nahid۳۵۴۲@yahoo.com
نسيبه شريف نژاد کارشناس آمار *   ليسانس آمار *   ۱۳۸۷ ۱۳۸۷     *   ۰۱۳۱-۳۲۲۸۴۴۲ ۰۱۳۱-۳۲۲۸۴۴۲ n.sharifnejad@gilrec.co.ir
مازندران
سيد خدايار علوي طبري مدير دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات   * فوق ليسانس صنايع با گرايش مديريت منابع اطلاعات   * ۱۳۷۳ ۱۳۷۳   *     - 01512262854۰۹۱۱۱۵۲۱۸۰۹ 01512260803 skat@mazrec.co.ir
مهرزاد رستمي كارشناس مسئول تجزيه و تحليل اطلاعات   * فوق ليسانس مهندسي كامپيوتر- نرم افزار   * ۱۳۷۲ ۱۳۸۹   *     ۰۹۱۱۳۲۶۳۱۹۳   rostami@mazrec.co.ir
اكرم حبيبي كارشناس آمار   * ليسانس مهندسي كامپيوتر- نرم افزار   * ۱۳۷۷ ۱۳۷۹   *     ۰۹۳۵۷۷۰۸۰۴۸   ahabibi@mazrec.co.ir
سيده خاتون هاديان كمك كارشناس آمار *   ليسانس روانشناسي *   ۱۳۷۴ ۱۳۷۴   *     ۰۹۱۱۱۵۸۸۸۴۶   ghadian@mazrec.co.ir
مطهره صفري امور نرم افزار   * ليسانس مهندس نرم افزار     ۱۳۸۹ ۱۳۸۹     *   ۰۹۱۱۹۵۲۱۲۷۳   mosafari۲۴۱@gmail.com
سيد علي خالقي امورآمار     ليسانس رياضي     1390 1390              
                               
هرمزگان
رقيه يوزباشي كارشناس مديريت اطلاعات *   ليسانس كامپيوتر   * ۱۳۸۱ ۱۳۸۲     *   ۰۷۶۱-۴۳۱۳۷۱۱ ۰۷۶۱-۴۳۱۳۷۰۴ ryoozbashi@yahoo.com
افسانه بوشهري كمك كارشناس آمار *   فوق ديپلم *   ۱۳۶۸ ۱۳۷۴ *       ۰۷۶۱-۴۳۱۳۷۱۱ ۰۷۶۱-۴۳۱۳۷۰۴  
يزد
سيد محمد حسين غياثي مدير دفتر فناوري ارتباطات ومديريت اطلاعات    * فوق ليسانس مهندسي صنايع گرايش IRM   * ۱۳۶۸ ۱۳۷۰   *     ۳۵۱۸۲۴۱۲۱۵ ۸۲۴۱۲۱۵ smhghiasi@yrec.co.ir
مهدي برزگر كارشناس نرم افزار   * فوق ليسانس نرم افزار   * ۱۳۸۰ ۱۳۸۰     *   ۳۵۱۸۱۱۵۳۱۳-09131540263 - barzegar@yrec.co.ir
نرگس يگدانه كارشناس آمار *   فوق ليسانس آمار *   ۱۳۸۶ ۱۳۸۶       * ۳۵۱۸۱۱۵۳۲۲ -   yegdaneh@yrec.co.ir
مديريت شبكه ي برق ايران
                               

تاريخ بروز رساني : شهريور 92
تعداد بازديد كنندگان :
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵