وضعيت آماري

خلاصه وضعيت انتقال نيروي برق

خلاصه وضعيت بخش انتقال صنعت برق در سال 1395
شرح افزايش سال 1395 1395 1394 در صد رشد پستهاي انتقال در صد رشد پستهاي بلافصل نيروگاهی
انتقال بلافصل نيروگاهی* انتقال و فوق توزیع بلافصل نيروگاهی* انتقال و فوق توزیع بلافصل نيروگاهی
ظرفيت پستهای انتقال وفوق توزيع ۴۰۰ كيلوولتي مگاولت آمپر 2910 2055 62183 40862 59273 38807 4.9 5.3
۲۳۰ كيلوولتي 3938 600 80470 38235 76532 37635 5.1 1.6
۱۳۲ كيلوولتي 1036 420- 30865 4381 29829 4801 3.5 8.7-
۶۶و۶۳ كيلوولتي 2376 124- 69456 3411 67080 3535 3.5 3.5-
تعداد پستهای انتقال وفوق توزيع ۴۰۰ كيلوولتي عدد 6 5 120 36 114 31 5.3 16.1
۲۳۰ كيلوولتي 14 0 288 46 274 46 5.1 0.0
۱۳۲ كيلوولتي 11 0 497 13 486 13 2.3 0.0
۶۶و۶۳ كيلوولتي 48 0 1317 25 1269 25 3.8 0.0
تعداد ترانسفورماتور ۴۰۰ كيلوولتي دستگاه 13 10 237 176 224 166 5.8 6.0
۲۳۰ كيلوولتي 30 4 671 211 641 207 4.7 1.9
۱۳۲ كيلوولتي 22 1 1019 49 997 48 2.2 2.1
۶۶و۶۳ كيلوولتي 72 3- 2539 84 2467 87 2.9 3.4-
*:اطلاعات پست های بلافصل نیروگاهی در سال 1395 مورد بازنگری قرار گرفته است.
شرح افزايش سال 1395 1395 1394 درصد رشد سال 95ب94
خطوط انتقال وفوق توزيع ۴۰۰كيلوولتي هوايی كيلومترمدار 271 20477 20205 1.3
زمينی  
جمع 271 20477 20205 1.3
۲۳۰كيلوولتي هوايی كيلومترمدار 451 31246 30795 1.5
زمينی 4 78 74 4.9
جمع 455 31324 30869 1.5
۱۳۲كيلوولتي هوايی كيلومترمدار 359 23337 22979 1.6
زمينی 9 76 67 13.3
جمع 367 23413 23046 1.6
۶۶و۶۳كيلوولتي هوايی كيلومترمدار 532 46548 46016 1.2
زمينی 25 1515 1490 1.7
جمع 557 48063 47506 1.2
طول شبکه فيبر نوری كيلومتر 406 19240 18834 2.2
انرژی عبوری از خطوط ۴۰۰ كيلوولتي ميليون کيلووات ساعت 34094 305866 271772 12.5
۲۳۰ كيلوولتي 54847 329442 274595 20.0
۱۳۲ كيلوولتي 3983 121933 117950 3.4
۶۶و۶۳ كيلوولتي 3490- 125225 128715 2.7-
 
ظرفيت پروژه های پستهای دردست اقدام ۴۰۰ كيلوولتي مگاولت آمپر 18205      
۲۳۰ كيلوولتي 19508      
۱۳۲ كيلوولتي 4273      
۶۶و۶۳ كيلوولتي 13370      
طول پروژه هاي خطوط دردست اقدام ۴۰۰ كيلوولتي كيلومترمدار 3731      
۲۳۰ كيلوولتي 2971      
۱۳۲ كيلوولتي 2168      
۶۶و۶۳ كيلوولتي 6136      
طول شبکه فيبر نوری  كيلومتر 741      

 

شرح ظرفیت پست های GIS ظرفیت پست های اختصاصی طول خطوط اختصاصی  
مگاولت آمپر کیلومتر مدار
کیلوولت۴۰۰ 2000 5768 182
کیلوولت230 3295 7897 386
کیلوولت132 1180 2415 459
کیلوولت63 و66 2112 8583 2730
جمع کل 8587 24663 3757

 

تاريخ بروز رساني : شهريور ماه 1396
مآخذ :گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال 1395
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵