وضعيت آماري

خلاصه وضعيت انتقال نيروي برق

خلاصه وضعيت بخش انتقال صنعت برق در سال 1396
شرح افزايش سال 1396 1396 1395 در صد رشد پستهاي انتقال در صد رشد پستهاي بلافصل نيروگاهی
انتقال بلافصل نيروگاهی* انتقال و فوق توزیع بلافصل نيروگاهی* انتقال و فوق توزیع بلافصل نيروگاهی
ظرفيت پستهای انتقال وفوق توزيع ۴۰۰ كيلوولتي مگاولت آمپر 1910 1255 64093 42517 62183 41262 3.1 3.0
۲۳۰ كيلوولتي 1575 451 82045 38686 80470 38235 2.0 1.2
۱۳۲ كيلوولتي 1386 32 32251 4483 30865 4451 4.5 0.7
۶۶و۶۳ كيلوولتي 3338 0 72794 3341 69456 3341 4.8 0.0
تعداد پستهای انتقال وفوق توزيع ۴۰۰ كيلوولتي عدد 5 2 125 38 120 36 4.2 5.6
۲۳۰ كيلوولتي 7 1 295 48 288 47 2.4 2.1
۱۳۲ كيلوولتي 13 0 510 13 497 13 2.6 0.0
۶۶و۶۳ كيلوولتي 40 0 1357 24 1317 24 3.0 0.0
تعداد ترانسفورماتور ۴۰۰ كيلوولتي دستگاه 9 6 246 184 237 178 3.8 3.4
۲۳۰ كيلوولتي 12 4 683 215 671 211 1.8 1.9
۱۳۲ كيلوولتي 29 1 1048 51 1019 50 2.8 2.0
۶۶و۶۳ كيلوولتي 88 0 2627 83 2539 83   0.0
*:اطلاعات پست های بلافصل نیروگاهی در سال 1396 مورد بازنگری قرار گرفته است.
شرح افزايش سال 1396 1396 1395 درصد رشد سال 96ب95
خطوط انتقال وفوق توزيع ۴۰۰كيلوولتي هوايی كيلومترمدار 140 20617 20477 0.7
زمينی  
جمع 140 20617 20477 0.7
۲۳۰كيلوولتي هوايی كيلومترمدار 265 31511 31246 0.8
زمينی 0.1 78 78 0.1
جمع 265 31589 31324 0.8
۱۳۲كيلوولتي هوايی كيلومترمدار 91 23428 23337 0.4
زمينی 0 76 76 0
جمع 91 23504 23413 0.4
۶۶و۶۳كيلوولتي هوايی كيلومترمدار 185 46733 46548 0.4
زمينی 47 1562 1515 3.1
جمع 232 48295 48063 0.5
طول شبکه فيبر نوری كيلومتر 316 19556 19240 1.6
انرژی عبوری از خطوط ۴۰۰ كيلوولتي ميليون کيلووات ساعت 18902 324768 305866 6.2
۲۳۰ كيلوولتي -26618 302824 329442 -8.1
۱۳۲ كيلوولتي -6960 114973 121933 -5.7
۶۶و۶۳ كيلوولتي 19098 144323 125225 15.3
 
ظرفيت پروژه های پستهای دردست اقدام ۴۰۰ كيلوولتي مگاولت آمپر 16705      
۲۳۰ كيلوولتي 18358      
۱۳۲ كيلوولتي 4008      
۶۶و۶۳ كيلوولتي 10105      
طول پروژه هاي خطوط دردست اقدام ۴۰۰ كيلوولتي كيلومترمدار 2575      
۲۳۰ كيلوولتي 2533      
۱۳۲ كيلوولتي 2078      
۶۶و۶۳ كيلوولتي 5961      
طول شبکه فيبر نوری  كيلومتر 477      

 

شرح ظرفیت پست های GIS ظرفیت پست های اختصاصی طول خطوط اختصاصی  
مگاولت آمپر کیلومتر مدار
کیلوولت۴۰۰ 2000 5778 179
کیلوولت230 3215 8047 372
کیلوولت132 1200 2630 1009
کیلوولت63 و66 2142 9063 2899
جمع کل 8557 25518 4459

 

تاريخ بروز رساني : شهريور ماه 1396
مآخذ :گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال 1396
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵