وضعيت آماري

خلاصه وضعيت صنعت برق

خلاصه وضعيت صنعت برق در سال ۱۳96
شرح افزايش سال ۱۳96 تا پايان سال ۱۳96 جمع کل ۱۳95 درصد رشد سال 96 به 95 متوسط درصد رشد سالانه 95 به 85
شبکه سراسری خارج ازشبکه جمع وزارت نيرو جمع کل
وزارت نيرو بخش خصوصي صنايع بزرگ جمع شبکه سراسري وزارت نيرو
قدرت قدرت نامي نيروگاه ها مگاوات 2366 36270 36378 5905** 78553 241 36511 78794 76428 3.1 5.4
مبانگبن قدرت عملي نيروگاه ها 1723 33039 30226 4878 68144 177 33216 68321 66598 2.6 5.0
قدرت عملي نيروگاه ها در زمان پيک* حرارتی 1817 47541 1451 48992 177 47718 49169 47352 3.8  
برق آبی 482- 11322   11322   11322 11322 11804 4.1-  
جمع 1335 58863 1451 60314 177 59040 60491 59156 2.3 4.6
توان توليد شده همزمان * حرارتی 2186 18172 25505 1096 44773 174 18346 44947 42761 5.1  
برق آبی 250 9068     9068   9068 9068 8818 2.8  
جمع 2437 27240 25505 1096 53842 174 27414 54016 51579 4.7 4.6
بارتامين شده همزمان باحداکثرنيازمصرف * 2464 54449     54449 174 54623 54623 52159 4.7 4.4
حداكثرنيازمصرف اصلاح شده همزمان * 2418 55442     55442 174 55616 55616 53198 4.5 4.4
انرژی توليد ناويژه نيروگاه ها گيگاوات ساعت 18772 133099 166129 7905 307132 836 133934 307968 289196 6.5 4.2
مصارف داخلي نيروگاه ها 526 4876 3714 209 8799 10 4887 8810 8284 6.3 0.6
توليد ويژه نيروگاه ها 18247 128222 162415 7696 298333 825 129048 299159 280912 6.5 4.3
انرژی دريافت شده برون مرزی 369- 3852     3852   3852 3852 4221 8.7- 5.2
انرژی ارسال شده برون مرزی 1484 8172     8172   8172 8172 6688 22.2 9.2
ضريب بار توليدي درصد 1.3 55.8 74.4 62.2 65.1 54.8 55.8 65.1 63.8 1.3 0.2-
ضريب بهره برداري از نيروگاه ها 2.0 46.0 62.7 18.5 51.5 53.8 46.0 51.5 49.4 2.0 0.1
سوخت مصرفی گاز ميليون مترمكعب 7600 26598 40188 2450 69236 146 26743 69382 61782 12.3 5.8
گازوئيل ميليون ليتر 1026- 1012 3639 3 4654 187 1199 4841 5867 17.5- 2.2
نفت كوره 798- 3269 417   3686 2830 3269 3686 4484 17.8- 5.1-
ارزش حرارتي سوختها ميليارد كيلوكالري 47104 259076 366789 23265 649130 25.4 261906 651960 604856 7.8 3.6
متوسط راندمان واحدهاي حرارتي درصد 0.2- 36.7 38.9 29.2 37.6 25.4 36.5 37.6 37.8 0.2- 0.2
متوسط راندمان كل نيروگاه ها 0.5- 44.2 38.9 29.2 40.7   44.0 40.6 41.1 0.5-  
انتقال و فوق توزيع طول خطوط انتقال کيلومتر مدار 406             52206 51800 0.8 3.1
طول خطوط فوق توزيع 323             71799 71476 0.5 2.4
ظرفيت پست های انتقال (۲) مگاولت آمپر 3486             146138 142653 2.4 5.5
ظرفيت پست های فوق توزيع (۲) 4724             105045 100321 4.7 4.8
فروش مشترکین فروش انرژی برق میلیون کیلوواتساعت 17466       254293 733 255026 255026 237560 7.4 5.1
تعداد مشترکین هزارمشترک 1012       34793 43 34836 34836 33824 3.0 5.1
توزیع طول خطوط فشار متوسط توزيع (شهري و روستايي) کیلومتر 8120       424593 540 425133 425133 417013 1.9 2.8
طول خطوط فشار ضعيف توزيع (شهري و روستايي) 8335       361256 729 361985 361985 353650 2.4 3.2
ظرفيت ترانسفورماتورهای توزيع مگاولت آمپر 3591       118658 703 119361 119361 115770 3.1 5.4
تعداد ترانسفورماتورهای توزيع دستگاه 25471       686540 653 687193 687193 661722 3.8 6.2
تعداد كل روستاهاي برق دارشده روستا 237 57030 56793 0.4 0.7
شاخصها قدرت سرانه (۳) وات 18             963 945 1.9 4.0
توليد سرانه (۳) كيلووات ساعت 187             3765 3578 5.2 2.7
مصرف سرانه (3) 180             3117 2937 6.1 3.7
 
پروژه های در دست اقدام طول خطوط انتقال کيلومتر مدار 5108                    
طول خطوط فوق توزيع 8037                    
ظرفيت پست های انتقال مگاولت آمپر 35063                    
ظرفيت پست های فوق توزيع 14113                    
 

۱- درقسمت قدرت ،حداکثربارهمزمان توليد شده و تامين شده و حداکثرنيازمصرف اصلاح شده ي صنايع , درشبکه‌ي ‌سراسری منظورشده است.

۲- پست های بلافصل نيروگاهی در جمع ظرفيت پست های انتقال و فوق توزيع منظور نشده است.

۳-  جمعيت جمهوری اسلامی ايران درسال 1396  برابر 81806739 نفر می باشد

*  ماخذ : شرکت مديريت شبکه‌ي برق ايران


**  از اين مقدار 1096 مگاوات در پیک در اختيار شبکه‌ي ‌وزارت نيرو و مابقی در اختيار کارخانه های مربوطه بوده است .

تاريخ بروز رساني : آذر ماه 97
مآخذ :گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال 96
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵