وضعيت آماري

خلاصه وضعيت صنعت برق

خلاصه وضعيت صنعت برق در سال ۱۳95
شرح افزايش سال ۱۳95 تا پايان سال ۱۳95 جمع کل ۱۳94 درصد رشد سال 95 به 94 متوسط درصد رشد سالانه 94 به 84
شبکه سراسری خارج ازشبکه جمع وزارت نيرو جمع کل
وزارت نيرو بخش خصوصي صنايع بزرگ جمع شبکه سراسري وزارت نيرو
قدرت قدرت نامي نيروگاه ها مگاوات 2325 35522 35084 5581** 76187 242 35764 76428 74103 3.1 6.1
مبانگبن قدرت عملي نيروگاه ها 1891 32692 29119 4617 66428 171 32863 66598 64707 2.9 5.7
قدرت عملي نيروگاه ها در زمان پيک* حرارتی 946 45730 1451 47181 171 45901 47352 46406 2.0  
برق آبی 280 11804   11804   11804 11804 11524 2.4  
جمع 1226 57534 1451 58985 171 57705 59156 57930 2.1 5.3
توان توليد شده همزمان * حرارتی 2272 17169 24467 968 42604 157 17326 42761 40489 5.6  
برق آبی 191 8818     8818   8818 8818 8627 2.2  
جمع 2463 25987 24467 968 51422 157 26144 51579 49116 5.0 4.8
بارتامين شده همزمان باحداکثرنيازمصرف * 2808 52002     52002 157 52159 52159 49351 5.7 4.7
حداكثرنيازمصرف اصلاح شده همزمان * 2877 53041     53041 157 53198 53198 50321 5.7 4.5
انرژی توليد ناويژه نيروگاه ها گيگاوات ساعت 8507 127541 154422 6482 288445 750 128291 289196 280689 3.0 4.7
مصارف داخلي نيروگاه ها 396 4509 3572 195 8276 10 4519 8284 7888 5.0 0.6
توليد ويژه نيروگاه ها 8111 123032 150850 6287 280169 740 123772 280912 272801 3.0 4.8
انرژی دريافت شده برون مرزی 73 4221     4221   4221 4221 4148 1.8 7.1
انرژی ارسال شده برون مرزی 3192- 6688     6688   6688 6688 9880 32.3- 13.6
ضريب بار توليدي درصد 1.4- 55.9 71.9 50.9 63.9 54.4 55.9 63.8 65.2 1.4- 0.1-
ضريب بهره برداري از نيروگاه ها 0.1- 44.4 60.4 16.0 49.4 49.9 44.4 49.4 49.5 0.1- 0.0
سوخت مصرفی گاز ميليون مترمكعب 3358 23282 36276 2071 61629 153 23435 61782 58424 5.7 5.2
گازوئيل ميليون ليتر 216- 1195 4526 10 5731 137 1332 5867 6083 3.6- 8.7
نفت كوره 2462- 4055 428   4484   4055 4484 6946 35.4- 0.9
ارزش حرارتي سوختها ميليارد كيلوكالري 1189- 240689 342154 19543 602387 2469 243158 604856 606045 0.2- 4.5
متوسط راندمان واحدهاي حرارتي درصد 0.4 37.3 38.8 28.5 37.8 26.0 37.1 37.8 37.4 0.4 0.2
متوسط راندمان كل نيروگاه ها 1.3 45.6 38.8 28.5 41.2 26.1 45.4 41.1 39.8 1.3  
انتقال و فوق توزيع طول خطوط انتقال کيلومتر مدار 726 51232 568       51232 51800 51074 1.4 3.3
طول خطوط فوق توزيع 924 68287 3189       68287 71476 70552 1.3 2.8
ظرفيت پست های انتقال (۲) مگاولت آمپر 6848 128988 13665       128988 142653 135805 5.0 5.5
ظرفيت پست های فوق توزيع (۲) 3412 89323 10998       89323 100321 96909 3.5 5.3
فروش مشترکین فروش انرژی برق میلیون کیلوواتساعت 9646       236779 657 237436 237436 227790 4.2 6.2
تعداد مشترکین هزارمشترک 993       33784 41 33824 33824 32831 3.0 5.7
توزیع طول خطوط فشار متوسط توزيع (شهري و روستايي) کیلومتر 9114       415552 534 416087 416087 406973 2.2 3.4
طول خطوط فشار ضعيف توزيع (شهري و روستايي) 8586       352678 718 353396 353396 344810 2.5 3.7
ظرفيت ترانسفورماتورهای توزيع مگاولت آمپر 4164       114293 652 114945 114945 110781 3.8 6.6
تعداد ترانسفورماتورهای توزيع دستگاه 27589       657200 608 657808 657808 630219 4.4 7.2
تعداد كل روستاهاي برق دارشده روستا 623
56793
56170 1.1 1.3
شاخصها قدرت سرانه (۳) وات 10             945 935 1.1 4.5
توليد سرانه (۳) كيلووات ساعت 36             3578 3542 1.0 3.1
مصرف سرانه (3) 69             2937 2868 2.4 4.6
 
پروژه های در دست اقدام طول خطوط انتقال کيلومتر مدار 6702                    
طول خطوط فوق توزيع 8304                    
ظرفيت پست های انتقال مگاولت آمپر 37713                    
ظرفيت پست های فوق توزيع 17643                    
 

۱- درقسمت قدرت ،حداکثربارهمزمان توليد شده و تامين شده و حداکثرنيازمصرف اصلاح شده ي صنايع , درشبکه‌ي ‌سراسری منظورشده است.

۲- پست های بلافصل نيروگاهی در جمع ظرفيت پست های انتقال و فوق توزيع منظور نشده است.

۳-  جمعيت جمهوری اسلامی ايران درسال 1395  برابر 80836699 نفر می باشد

*  ماخذ : شرکت مديريت شبکه‌ي برق ايران


**  از اين مقدار 968 مگاوات در پیک در اختيار شبکه‌ي ‌وزارت نيرو و مابقی در اختيار کارخانه های مربوطه بوده است .

تاريخ بروز رساني : مهر ماه 96
مآخذ :گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال 95
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵