وضعيت آماري

خلاصه وضعيت توليد نيروي برق

خلاصه وضعيت بخش توليد صنعت برق در سال 1396
صفحه ي ۱
شرح واحد سال 1396 سال 1395 سال 1394 درصد رشد سال 96 به 95 درصد رشد سالانه 95 به 94
شبکه سراسری خارج ازشبکه وزارت نيرو جمع وزارت نيرو جمع کل
وزارت نيرو بخش خصوصي صنايع بزرگ جمع شبکه
انرژي ارسال شده ي برون مرزي ارمنستان ميليون كيلووات ساعت 51     51   51 51 105 45 51.4- 133.3
آذربايجان 3     3   3 3 1      
تركيه 0     0   0 0 297 1723 100.0- 82.8-
نخجوان 40     40   40 40 48 50 15.8- 4.0-
پاكستان 558     558   558 558 482 457 15.8 5.5
افغانستان 717     717   717 717 731 782 1.9- 6.5-
تركمنستان 0     0   0 0 0 0    
عراق 6803     6803   6803 6803 5024 6822 35.4 26.4-
جمع 8172     8172   8172 8172 6688 9880 22.2 32.3-
انرژي دريافت شده ي برون مرزي ارمنستان ميليون كيلووات ساعت 1412     1412   1412 1412 1132 1344 24.8 15.8-
آذربايجان 2     2   2 2 4 4 45.0- 0.0
تركيه                      
نخجوان 38     38   38 38 51 50 25.5- 2.0
پاكستان                      
افغانستان                      
تركمنستان 2399     2399   2399 2399 3033 2751 20.9- 10.3
عراق                      
جمع 3852     3852   3852 3852 4221 4148 8.7- 1.8
مصرف گازوئيل در نيروگاه هاي بخاري ميليون ليتر 51 20 3 73   51 73 90 54 18.6- 66.7
در نيروگاه هاي گازي 481 1590   2071 178 659 2249 2959 3282 24.0- 9.8-
در نيروگاه هاي چرخه ي تركيبي 462 2029   2492   462 2492 2804 2727 11.1- 2.8
در نيروگاه هاي ديزيلي 18     18 9 27 27 13 19 108.7 31.6-
جمع 1012 3639 3 4654 187 1199 4841 5867 6083 17.5- 3.6-
مصرف نفت كوره در نيروگاه هاي بخاري ميليون ليتر 13953 6676 519 21147   13953 21147 18965 17053 11.5 11.2
جمع 7039 14895 1932 23866 146 7185 14011 22276 21505 7.8 3.6
مصرف گاز در نيروگاه هاي بخاري ميليون متر مكعب 5606 18618   24223   5606 24223 20541 19866 17.9 3.4
در نيروگاه هاي گازي 26598 40188 2450 69236 146 26743 69382 61782 58424 12.3 5.7
در نيروگاه هاي چرخه ي تركيبي 3269 417   3686   3269 3686 4483 6946 17.8- 35.5-
جمع 3269 417   3686   3269 3686 4483 6946 17.8- 35.5-
ضريب بهره برداري بخاري درصد 67.8 75.8 51.3 69.3   67.8 69.3 63.7 65.3 5.6 1.6-
گازي 51.4 50.8 14.8 43.3 59.6 51.6 43.5 38.9 39.8 4.5 0.9-
چرخه ي تركيبي 68.7 70.1   69.8   68.7 69.8 74.6 76.2 4.8- 1.7-
ديزلي 2.8     2.8 17.4 3.8 3.8 1.8 2.6 1.9 0.8-
جمع حرارتي 63.2 63.4 18.5 59.3 54.7 63.1 59.3 56.2 57.6 3.0 1.3-
برقابي 14.4     14.4 6.1 14.4 14.4 16.1 14.3 1.8- 1.9
اتمي و تجديد پذير 76.9     60.8   76.9 60.8 65.2 30.7 4.3- 34.5
جمع تجديد پذير 19.8     19.5 6.1 19.8 19.5 20.8 15.8 1.3- 5.0
جمع 46.0 62.7 18.5 51.5 53.8 46.0 51.5 49.4 49.5 2.0 0.1-
راندمان نيروگاه هاي حرارتي بخاري درصد 37.3 36.6 29.5 36.9   37.3 36.9 36.6 35.7 0.3 0.9
گازي 29.8 32.4 29.1 31.4 25.1 29.6 31.3 31.4 31.2 0.2- 0.3
چرخه ي تركيبي 43.2 44.8   44.5   43.2 44.5 45.8 46.1 1.4- 0.2-
ديزلي 34.4     34.4 35.4 34.7 34.7 34.6 33.6 0.2 1.0
كل حرارتي 36.7 38.9 29.2 37.6 25.4 36.5 37.6 37.8 37.4 0.2- 0.4
 
توضيح: اختلاف در سرجمع تا يك رقم اعشار به علت سرراست كردن ارقام است. ماخذ اطلاعات: شركت هاي برق منطقه ي

تاريخ بروز رساني :مردادماه 1397
مآخذ :گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال96
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵