وضعيت آماري

خلاصه وضعيت توزيع نيروي برق

خلاصه وضعيت بخش توزيع صنعت برق در سال 1396 
شرح تغییر در سال 1396 1396 1395

درصد رشد سال 96 به 95

متوسط درصد رشد سالانه 95 به 85
فروش انرژي برق خانگي ميليون كيلووات ساعت 5025 83403 78378 6.4 5.0
عمومي 1414 24328 22914 6.2 2.3
كشاورزي 3157 39379 36222 8.7 7.4
صنعتي 6492 84218 77727 8.4 5.3
ساير مصارف 1061 18681 17620 6.0 6.6
روشنايي معابر 318 5017 4699 6.8 0.2
جمع 17467 255026 237560 7.4 5.1
مشتركين انرژي برق خانگي هزار مشترك 746 28101 27354 2.7 4.9
عمومي 68 1611 1543 4.4 7.5
كشاورزي 22 422 400 5.5 11.2
صنعتي 11 236 225 4.9 4.0
ساير مصارف 164 4465 4301 3.8 5.4
جمع 1012 34836 33824 3.0 5.1
تاسيسات شبکه توزيع فشار متوسط هواِيی هزار کيلومتر 7.5 404.4 397 1.9 2.7
فشار متوسط زمينی 0.7 20.7 20.1 3.3 5.2
جمع شبکه فشار متوسط 8.1 425.1 417.0 1.9 2.8
فشار ضعيف هواِيی 7.1 313.3 306.2 2.3 3.0
فشارضعيف زمينی 1.3 48.7 47.5 2.7 4.2
جمع شبکه فشار ضعيف 8.3 362.0 353.7 2.4 3.2
تعدادترانسفورماتورهای هوايی دستگاه 24619 648471 623852 3.9 6.3
تعدادترانسفورماتورهای زمينی 852 38722 37870 2.2 4.1
جمع تعداد ترانسفورماتورهای شبکه توزيع 25471 687193 661722 3.8 6.2
ظرفيت ترانسفورماتورهای هوايی مگاولت آمپر 3049 91035 87985 3.5 6.0
ظرفيت ترانسفورماتورهای زمينی 542 28326 27784 1.9 3.9
جمع ظرفيت ترانسفورماتورهای توزيع 3591 119361 115770 3.1 5.4
نيروی انسانی شرکت های توزيع نفر 548- 16653 17201 3.2- 2.4-
برق رسانی روستايي تعداد كل روستاهاي برق دارشده روستا 237 57030 56793 0.4 2.0
تعداد كل خانوارهاي روستايي برق دار شده هزارخانوار 4.0 4496.8 4492.8 0.1  
طول خطوط فشار متوسط روستايي هزاركيلومتر 0.4 145.4 145.0 0.3 0.5
طول خطوط فشار ضعيف روستايي 0.1 100.1 100.0 0.1 0.7
ظرفيت ترانسفورماتورهاي شبكه روستايي مگاولت آمپر 10.4 7698 7687 0.1 1.2
تعداد ترانسفورماتورهاي شبكه روستايي دستگاه 268 77003 76735 0.3 1.7
شاخص هاي مصرف سهم مصرف مشترکين خانگی درصد 0.3- 32.7 33.0 0.3- 0.0
سهم مصرف مشترکين عمومی 0.1- 9.5 9.6 0.1- 0.3-
سهم مصرف مشترکين کشاورزی 0.2 15.4 15.2 0.2 0.3
سهم مصرف مشترکين صنعتی 0.3 33.0 32.7 0.3 0.0
سهم مصرف مشترکين ساير مصارف 0.1- 7.3 7.4 0.1- 0.1
سهم مصرف روشنايی معابر 0.0 2.0 2.0 0.0 0.1-
شاخصها تلفات توزيع درصد 0.75- 10.79 11.54- 0.75- 0.65-
متوسط مصرف مشترکين کيلو واتساعت 297 7321 7023 4.2 0.0
متوسط مصرف مشترکين خانگی 103 2968 2865 3.6 0.1
متوسط ظرفيت ترانسفورماتور به هر مشترك وات برمشترك 4 3426 3423 0.1 0.3
متوسط طول شبكه فشار ضعيف به هر مشترك متر برمشترك 0.1- 10.4 10.5 0.6- 1.8-
انر‍ژي توزيع نشده ناشی از بخش توزيع ميليون كيلووات ساعت 22- 268 290 7.6-  
کل انرژی توزیع نشده(کل بخش ها) 44- 356 400 11.0-  
زمان خاموشی هر مشترک ناشی از بخش توزیع دقیقه در روز 0.24- 1.65 1.89 12.7-  
کل زمان خاموشی هر مشترک(کل بخش ها) 0.40- 2.20 2.6 15.4-  
 

تاريخ بروز رساني : مهر ماه1397
مآخذ :گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال 1396
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵