وضعيت آماري

خلاصه وضعيت توزيع نيروي برق

خلاصه وضعيت بخش توزيع صنعت برق در سال 1395 
شرح تغییر در سال 1395 1395 1394 درصد رشد سال 95 به 94 متوسط درصد رشد سالانه 94 به 84
فروش انرژي برق خانگي ميليون كيلووات ساعت 2275 78378 76103 3.0 5.6
عمومي 719 22914 22196 3.2 3.1
كشاورزي 133 36222 36089 0.4 8.2
صنعتي 4897 77603 72705 6.7 5.4
ساير مصارف 940 17620 16680 5.6 6.9
روشنايي معابر 682 4699 4017 17.0 0.7-
جمع 9646 237436 227790 4.2 5.5
مشتركين انرژي برق خانگي هزار مشترك 735 27354 26620 2.8 5.0
عمومي 78 1543 1465 5.3 8.1
كشاورزي 22 400 378 5.8 11.5
صنعتي 9 225 217 4.1 5.2
ساير مصارف 149 4301 4152 3.6 6.0
جمع 993 33824 32831 3.0 5.3
تاسيسات شبکه توزيع فشار متوسط هواِيی هزار کيلومتر 8.4 396 387.6 2.2 2.8
فشار متوسط زمينی 0.7 20.1 19.3 3.7 5.4
جمع شبکه فشار متوسط 9.1 416.1 407.0 2.2 2.9
فشار ضعيف هواِيی 7.3 306.4 299.0 2.4 3.1
فشارضعيف زمينی 1.3 47.0 45.8 2.8 4.5
جمع شبکه فشار ضعيف 8.6 353.4 344.8 2.5 3.3
تعدادترانسفورماتورهای هوايی دستگاه 26193 620069 593876 4.4 6.5
تعدادترانسفورماتورهای زمينی 1396 37739 36343 3.8 4.7
جمع تعداد ترانسفورماتورهای شبکه توزيع 27589 657808 630219 4.4 6.4
ظرفيت ترانسفورماتورهای هوايی مگاولت آمپر 3398 87413 84015 4.0 6.1
ظرفيت ترانسفورماتورهای زمينی 766 27532 26766 2.9 4.8
جمع ظرفيت ترانسفورماتورهای توزيع 4164 114945 110781 3.8 5.8
تعداد فيدرهای فشار متوسط فيدر 425 13010 12585 3.4 4.7
تعداد چراغ های روشنايی معابر هزاردستگاه 312 8837 8525 3.7 3.0
نيروی انسانی شرکت های توزيع نفر 1261 17201 15940 7.9 3.3-
برق رسانی روستايي تعداد كل روستاهاي برق دارشده روستا 623 56793 56170 1.1 2.1
تعداد كل خانوارهاي روستايي برق دار شده هزارخانوار 8.6 4492.8 4484.2 0.2  
طول خطوط فشار متوسط روستايي هزاركيلومتر 1.8 145.0 143.3 1.2 0.5
طول خطوط فشار ضعيف روستايي 0.3 100.0 99.6 0.3 0.7
ظرفيت ترانسفورماتورهاي شبكه روستايي مگاولت آمپر 28 7687 7659 0.4 1.3
تعداد ترانسفورماتورهاي شبكه روستايي دستگاه 767 76735 75968 1.0 1.7
شاخص هاي مصرف سهم مصرف مشترکين خانگی درصد 0.4- 33.0 33.4 0.4- 0.0
سهم مصرف مشترکين عمومی 0.1- 9.7 9.7 0.1- 0.3-
سهم مصرف مشترکين کشاورزی 0.6- 15.3 15.8 0.6- 0.3
سهم مصرف مشترکين صنعتی 0.8 32.7 31.9 0.8 0.1-
سهم مصرف مشترکين ساير مصارف 0.1 7.4 7.3 0.1 0.1
سهم مصرف روشنايی معابر 0.2 2.0 1.8 0.2 0.1-
شاخصها تلفات توزيع درصد 0.39- 11.54 11.93 0.39- 4.1-
متوسط مصرف مشترکين کيلو واتساعت 81 7020 6938 1.2 0.3
متوسط مصرف مشترکين خانگی 6 2865 2859 0.2 0.6
متوسط ظرفيت ترانسفورماتور به هر مشترك وات برمشترك 24 3398 3374 0.7 0.5
متوسط طول شبكه فشار ضعيف به هر مشترك متر برمشترك 0.1- 10.4 10.5 0.5- 1.9-
انر‍ژي توزيع نشده ناشی از بخش توزيع ميليون كيلووات ساعت 51- 290 341 15.0-  
کل انرژی توزیع نشده(کل بخش ها) 22- 400 422 5.2-  
زمان خاموشی هر مشترک ناشی از بخش توزیع دقیقه در روز 0.30- 1.89 2.19 13.7-  
کل زمان خاموشی هر مشترک(کل بخش ها) 0.11- 2.60 2.71 4.1-  
 

تاريخ بروز رساني : مهر ماه 96
مآخذ :گزارش آمار تفصيلي صنعت برق در سال 95
آدرس: تهران ، خيابان وليعصر ، بالاتر از ميدان ونک ، خيابان رشيد ياسمي (جنب بيمارستان خاتم الانبياء) ، ساختمان جديد شركت توانير ، تلفن : ۲۷۹۳5000 ، دورنگار : ۸۸۶۴۴۹۸۵